Osica mahune deteline i lucerke – bruchophagus gibbus

Štetna larva koja se hrani sadržajem semenke u toku svog razvoja.

Životni ciklus : Ima 3-4 generacije godišnje kod nas. Larve prve generacije se po pravilu razvijaju u semenu prvog otkosa, a larve druge i treće generacije na biljkama drugog otkosa.

Intezitet napada se utvrđuje pregledom semena lucerke. Na 10-15 kg lucerke uzima se proba od 0,5 kg. Prvo se odvajaju semenke sa vidljivim izlaznim otvorom, a ostatak se potopi u rastvor kuhinjske soli. Semenke sa larvama,lutkama i odraslim insektima plivaju po površini. Odnos između zdravih i napadnutih je intezitet napada i na osnovu ovih podataka dolazi se do podataka o gubitcima.

Hemijsko suzbijanje štetočine treba obavljati u vreme zametanja prvih mahuna.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić
Korišćena literatura: “Štetočine u ratarsko-povrtarskoj proizvodnji” autor: prof. dr. Pero Štrbac