Otkrivena gar ječma – Ustilago nuda

Prouzrokovač otkrivene gari ječma Ustilago nuda (Jensen) Rostrup javlja se često, jer su u proizvodnji zastupljene sorte osetljive prema ovom patogenu. Simptomi bolesti se manifestuju na klasu. Simptomi otkrivene gari se uočavaju na klasu koji je potpuno preobraćen u crnu masu teleutospora. Oboleli klasovi se pojavljuju istovremeno sa zdravim, teleutospore se šire na zdrave biljke, inficiraju ih i ciklus se ponavlja. U zaraženom klasu formiraju se teleutospore koje se vetrom raznose na zdrave biljke.

Proces infekcije semena započinje teleutosporama sistemično zaraženih biljaka ječma koje se šire i inficiraju zdrave biljke. Teleutospore klijaju u promiceliju, a infektivna hifa prodire kroz zidove ovarijuma, zatim kroz nukleus i aleurone stiže do meristema embriona pretvarajući se u dormantnu miceliju koja će u narednoj godini pratiti tačku porasta biljke. Neergard (1977) navodi da je optimalni momenat za infekciju u vreme oprašivanja, kao i jedan do dva dana nakon oprašivanja biljaka. Vetrovito vreme je takođe pogodno za širenje teleutospora u toku vegetacije (Tusa et al. 1988).

Suzbijanje : Seme tretirano fungicidima, aprobacija semenskog useva (kontrola nad proizvodnjom semenskog useva). Seme tretirano fungicidima daje manji procenat zaraženih biljaka (1%) u odnosu na netretirano seme koje daje i do 7% zaraženih biljaka u polju, koje predstavljaju primarni inokulum za infekciju (Reeves et al. 1994).

Pripremio : dipl ing polj Predrag Nastić

Preuzet tekst : “Detekcija Ustilago nuda (Jensen) Rostrup u semenu ozimog ječma ” originalni naučni rad autora : 

Maja Ignjatov, Dragana Petrović, Milka Vujaković, Ksenija Taški-Ajduković, Zorica Nikolić, Dušica Jovičić