Pamukova vaš – Aphis frangulae

Polifagna vaš, koaj napada brojne biljne vrste iz najrazličitijih familija. Pored toga što oštećuje bilje svojim sisanjem i prouzrokuje kovrdžanje listova, vrsta je poznati prenosnik viroznih oboljenja.

Životni ciklus : Vrsta ima holocikličan razvoj (sa potpunim razvojnim ciklusom). Ova lisna vaš se na krompiru zadržava 1,5-2 meseca. Od polovine juna do kraja jula, ponekad i do polovine avgusta. Na usevu krompira se formiraju 3-4 virginogene generacije. U drugoj virginogenoj generaciji dominantne su krilate forme. U drugoj polovini avgusta ova vrsta se retko sreće na krompiru.

Prognoza se oslanja naprocenu položenih jaja na zmskom domaćinu. Iz tih podataka i raćenjem vremenskih uslova u prolećnom periodu, ocenjuje se intezitet pojave, dok prognoza, kao i kod drugih lisnih vašiju ima samo orijentacioni karakter. Za ovu vrstu nema pouzdanih podataka o kritičnim vrednostima. Iz tih razloga preuzimaju se iste vrednosti kao i za breskvinu vaš. Ukoliko se prilikom pregleda utvrdi brojnost veća od 10-20 lisnih vašiju na 100 listova, potrebno je izvršiti hemijsku intervenciju u cilju zaštite krompira od ove štetočine.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić
Korišćena literatura: “Štetočine u ratarsko-povrtarskoj proizvodnji” autor: prof. dr. Pero Štrbac