Pipa jagodine peteljke – Caenorhinus germanicus

Glavne štete prave odrasli oblici odlaganjem jaja u peteljke listova i cvetne stapke, u kojima rilom izbuši nekoliko rupica čime se prekida kretanje sokova pa list i cvet počinju venuti. Zatim sa donje strane svinute peteljke ili stabljike buši komoricu u koju odlaže jaja. Veće su štete kad jaja odlaže u cvetne stabljike.

Životni ciklus : Prezimljavaju odrasli oblici štetočine. Od kraja marta se javljaju i počinju se hraniti na lišću. S donje strane peteljke ili stabljike buši komoricu u koju odlaže jaja. Jedna ženka odloži stotinak jaja te istovremeno uništi i isti broj listova . Embrionalni razvoj jaja, zavisno o toploti, traje 5-19 dana. Do kraja razvoja larve ostaju u organu u koji je položeno jaje. Razvoj larve traje prosečno 40 dana. Odrasle larve napuštaju biljku i uvlače se u zemlju gde se kokone i daju odrasle jedinke.

Suzbijanje : Jedna pipa na 100 m² jagodnjaka može naneti primetne štete . Posebno su velike štete na vrstama koje rano cvatu.

U proleće ubrzo nakon kretanja vegetacije, a pre cvetanja potrebno je jagodnjak tretirati. Na ovaj način se uništavaju odrasli oblici pre nego što odlože jaja. Koriste se insekticidi na bazi fosalona , fenitrotion , diazinon i neki drugi . Obično je potrebno sprovesti i drugo tretiranje 8-12 dana nakon prvog.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić

Tekst preuzet sa sajta Pinova