Prolećna sovica – Euxoa temera

Vrsta je neobično polifagna. U početku se hrani korovima sa kojih prelazi na razne useve. Prvenstveno stradaju oni usevi koji su ranoj fazi izloženi napadu gusenica od 5 stadijuma pa nadalje. Najčešće pravi štete na šećernoj repi, suncokretu, lucerki, crvenoj detelini, raznom povrću i krompiru.

Životni ciklus: Prolećna sovica ima jednu generaciju godišnje. Prezimljuje u ljusci jaja u kojima se nalaze gusenice sazrele za piljenje. Izlaze rano u proleće ali glavni period kada oštećuju useve su od sredine aprila do kraja maja.  Za potpuno razviće gusenice potrebno je oko dva meseca i za to vreme presvlače se od 5-7 puta.

Nakon toga,u junu-julu, povlače se u zemlju na dubinu od 4-6  cm gde u dijapauzi provode 1-2 meseca.

Posle, od pljuvačke prave čauru u kojoj se preobraze u lutku (najčešće u drugoj polovini jula meseca).

Leptiri se pojavljuju tokom avgusta i žive oko 2 nedelje. Pošto su polnozreli hrane se nektarom na cvetovima suncokreta i drugih glavočika.

Posle parenja ženke polažu jaja u zemlju, najčešće na zakorovljene ugare i lucerišta. Gusenice se u jajima brzo razvijaju tako da  embrionalni razvitak  traje oko 10 dana. Ostaju u svojoj ljusci sve do proleća. Ovako skrivene su otporne na niske temperature.

Ocena inteziteta napada se vrši tokom aprila i maja, na sličan način kao i za ozimu sovicu. U okopavinama idući dijagonalno po polju pregleda se 100-200 biljaka a ocenjivanje ide ocenom od 0-5. Ocena inteziteta napada vrši se utvrđivanjem broja gusenica u zemljištu i putem oštećenja lisne mase.

Broj gusenica po m² utvrđuje se 5-10 dana pre setve.

Pregledni broj zavisi od veličine parcele.
parcela veličine (ha) broj proba
1 do 20 10-20
2 20-50 30
3 veće od 50 50
Ako se u proseku nađe :
manje od 1 gusenice po m² slab napad
u proseku 2 gusenice srednji napad
u proseku 4 gusenice jak napad
7 gusenica vrlo jak napad

Ocena inteziteta napada na osnovu oštećenja lise površine vrši se u pročeće. Registruje se broj oštećenih i eoštećenih biljaka.

Ocena oštećenja prema sledećoj skali
ocena 1 5% oštećenog lišća (slab napad)
ocena 2 oštećeno 5-25% (primetni stepen oštećenja)
ocena 3 oštećeno 25-50%  (srednji napad)
ocena 4 oštećeno 50-75% (jak napad)
ocena 5 kada je oštećeno preko 75% (vrlo jak napad)

Prosečan stepen oštećenja se fobija kada se za čitavu kontrolisanu površinu uzme broj biljaka i pomnoži sa odgovarajućom ocenom i njihov zbir deli sa ukupnim brojem oštećenih biljaka.

Suzbijanje: U cilju potrebe za suzbijanje, ove štetočine utvrđuje se brojnost gusenica po m² i procentualni udeo pojedinih uzrasta u populaciji. Signal za tetiranje je brojnost gusenica drugog i trećeg stadijuma po m². Kritična vrednost je 1-2 individue po m².

Tretiranje se izvodi preparatima na bazi : fonofosa, hlorpirifosa, kvinalfosa, i drugim preparatima koji su namenjeni za suzbijanje ove štetočine.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić
Korišćena literatura: “Štetočine u ratarsko-povrtarskoj proizvodnji” autor: prof. dr. Pero Štrbac