Prugavost lista ječma – Pyrenophora graminea

Simptomi ove bolesti se uočavaju već na mladim biljkama u vidu hlorotičnih pruga između lisnih nerava. Kasnije, tkivo nekrozira, a list se kida duž tih nekroza.

Bolesne biljke slabo klasaju, klasovi su sterilni i “uvučeni” u rukavac lista. Zrno, ako se formira, je sitno i šturo.

Suzbijanje : Tretiranje semena fungicidima.

Pripremio : dipl ing polj Predrag Nastić