Repina korenova vaš – Pemphigus fuscicornis

Biljke oštećuje sisanjem sokova na korenovim dlačicama i sitnijim korenčićima. Usled napada vašiju, korenove dlačice i korenčići delimično ili sasvim izumiru i dolazi do formiranja plutastog tkiva, zbog čega biljka gubi kontakt sa hranljivom sredinom. Na taj način jako se smanjuje pristup vode i hranljivih materija u biljku. Prinos i sadržaj šećera mogu biti značajno smanjeni kao i druge tehnološke vrednosti korena.
Korenova vaš se može preneti i u trapove, gde dospeva sa zaraženim repinim sadnicama.

Životni ciklus : Repina korenova vaš ima 8-13 generacija godišnje. Razvija se u dve faze: letnju i zimsku. Przmljava kao beskrilna partenogenetska ženka, kojima se eventualno može pridružiti i neka ženka letnje forme. U vreme zimske dijapauze nalaze se u sloju dubine od 20-60 cm, ali se manji broj jedinki spušta na 1, dubine pa čak i dublje. Prilikom oranja, većina ženki ugine, u dubljim slojevima u dovoljnoj količini prežive, da bi naredne vegetacije mogle dati masovno potomstvo.

Pri velikoj brojnosti prezimelih ženki (10-30 ili više individua po m²) uz prisustvo korova iz familije pepeljuga, ze u uslovima toplog i suvog proleća, može se očekivati masovno razmnožavanje štetočine u toj godini.

Napad repine korenove vaši

Značajne opasnosti postoji ukoliko se tokom jednog dana na lovnu posudu površine 45 cm² ulovi prosečno 1-10 larvi, odnosno opasnost je velika ukoliko taj broj premašuje 10 ndividua po posudi. Za detaljno praćenje i opasnost od ove štetočine, tokom june i jula, od presudnog je značaja toplo i suvo vreme, kada dolazi do prenamnožavanja ove vrste.

U mere zaštite ubrajaju se:
pravilan plodored
sistemsko uništavanje korova (pepeljuga, loboda i dr.) koje predstavljaju žarišta i mesto premoštavanja ove štetočine
navodnjavanje gotovo u potpunosti isključuje štetnost ove vrste

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić
Korišćena literatura: “Štetočine u ratarsko-povrtarskoj proizvodnji” autor: prof. dr. Pero Štrbac, Prilozi PIS Vojvodina autor:Vesna Durutović