Sedlasta mušica – Haplodiplosis equestris

Larva je fitofag (hrani se listovima) napade vrši na poslednjem ili predposlednjem kolencu biljke izazivajući hipertrofiju tkiva i formiranje gala u kojima se smešta i tu provodi deo svog životnog ciklusa.

Haplodiplosis equestris - napad

Životni cilus: Mušice lete rano u proleće, početkom maja, život imaga traje svega dva dana. Polaganje jaja je najčešće u maju na list duž nerava u pravilnim nizovima. Ispiljena larva se hrani listovima praveći spomenute gale. Kada završi razviće larva ide u zemlju, pravi čauru-kokon gde se pretvara u lutku i tu prezimi.

Intezitet napada: se meri po broju larvi u zemljištu ili po broju gala na stabljici. Smatra se da je napad jak ukoliko se nađe 5 larvi kod prvog načina ocenjivanja ili 5 gala prosečno na jednoj biljci kod drugog načina ocenjivanja.

Prognoza u zaštiti strnih žita
Vrsta insekta Intezitet napada Dugoročna prognoza Kratkoročna prognoza Signalizacija Kritična brojnost
Sedlasta mušica – Haplodiplosis equestris % oštećenih ili deformisanih biljaka (metod 100 biljaka)   Metodom zemljišnog uzorkovanja na broju prezimelih larvi ona je pozitivna (+)=>20 larvi/m² Broj jaja ili ispilelih larvi u vreme masovnog leta imaga 5 jaja ili 5 larvi po biljci

Suzbijanje: sedlaste mušice se uspešno vrši odgovarajućim insekticidom u periodu eklozije (pojavljivanje insekta iz lutke) ili plitkim zaoravanjem gde se larve izbacuju na površinu zemljišta i izlažu direktnom dejstvu sunčevih zraka koji ih sasuše i unište. Jesenjom dubokom obradom se zaoravaju na dubinu iz koje ne mogu posle izaći na površinu.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić
Korišćena literatura: “Štetočine u ratarsko-povrtarskoj proizvodnji” autor: prof. dr. Pero Štrbac