Siran 750 WG

Klasa: Selektivni herbicid, sa post-em primenom za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korovskih vrsta u usevu kukuruza sa zadovoljavajućim delovanjem na neke širokolisne jednogodišnje korove.

Aktivna materija: Nikosulfuron 750 g/kg

Formulacija: WG – vododisperzibilne granule

Pakovanje: 60 g

Proizvođač: Agromarket

Karenca: OVP

Plodored: Bez ograničenja

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Kukuruz 60 g/ha + 0,1% okvašivača Kukuruz u fazi razvoja 2-6 listova (faza 12-16 BBCH – skale), a divlji sirak visinu 15-20 cm

Mehanizam delovanja:

Preparat SIRAN 750 WG je selektivni, translokacioni herbicid, namenjen za suzbijanje travnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza. Pripada grupi Sulfonil-uree, apsorbuje se folijarno I brzo translocira do meristemskih tkiva inhibirajući aktivnost enzima acetolaktat sintetaze (ASL ili AHAS).

Spektar delovanja:

Višegodišnje uskolisne korovske vrste :
1 divlji sirak (Sorghum halepense )
Jednogodišnje uskolisne korovske vrste:
1  muharike (Setaria sp. )
Jednogodišnje širokolisne korovske vrste:
1  štir obični (Amaranthus retroflexus )
2 loboda obična (Artiplex patula )
3 pepeljuga obična (Chenopodium album )
4 tatula obična (Datura strumarium )
5 lubeničarka njivska (Hibiscus trionum )
6 gorušica poljska (Sinapis arvensis )
7 pomoćnica obična (Solanum nigrum )
8 mišjakinja obična (Stellaria media )

Preporuke i napomene:

Preparat nije fitotoksičan prema kukuruzu. Fitotoksičan je za mnoge gajene biljke, tako da prilikom primene treba voditi računa da ne dođe do zanošenja preparata na susedne osetljive useve. Primena organofosfornih insekticida neposredno pre primene preparata može u nepovoljnim vremenskim uslovima da dovede do fitotoksičnih efekata (bledilo lista, usporeni porast i povijenost biljaka).
Setva u plodoredu je uslovljena vrednošću pH zemljišta.
Ako je pH>6,5 ne sejati šećernu repu 18 meseci posle primene preparata.
Ako je pH > 7,5 ne sejati pasulj 10 meseci, a lucerku 12 meseci posle primene.

 
MBT : 1 (dvokratno)

MDK : 0,1 – kukuruz

Agromarket