Sovica ipsilon – Agrotis ipsilon

Gusenice su izrazito polifagne. Najveći gubitci nastaju u junu i avgustu.

Životni ciklus : Prezimljava u stadijumu lutke i odrasle gusenice. Leptiri lete cele godine, ali se njihovo glavno rojenje poklapa sa rojenjem ozime sovice. Odrasli žive 2-3 nedelje, a posle parenja ženka položi i do 2000 jaja, prvenstveno na niže, vlažne i zakorovljene terene. Jaja i mlade gusenice osetljivi su na niske temperature. Gusenice se potpuno razvijaju zavreme 2-5 nedelja. Plitko u zemlji odvija se preobražaj u lutkem koje nakon 2-3 nedelje daju leptire nove generacije.

Ocenjivanje napada vrši se u dva perioda: za prvu, odnosno drugu generaciju, prvenstveno na okopavinama. Pregleda se 100-200 biljaka iduži dijagonalno po parceli, a ocenjivanje se vrši po sklai od 0-5.

Brojnost gusenica i zastupljenost pojedinih uzrasta u čitavoj populaciji, ustanovljava se pregledom površinskog sloja zemljišta na probnim površinama od 0,25 m². Ukupno je potrebno uzeti najmanje 20 proba, uglavnom oko biljčica gde se ustanovljava štetnost gusenica. Ocena inteziteta napada se vrši prema oštećenoj lisnoj masi, u proleće, gde se registruje broj oštećenih i neoštećenih biljaka, uz ocenu po skali od 0-5, gde je ocena :

1 slab napad manje od 5% oštećenja lisne mase
2 srednji napad 5 – 25% oštećenja lisne mase
3 srednje jak napad 25 – 50% oštećenja lisne mase
4 jak napad 50 – 75% oštećenja lisne mase
5 vrlo jak napad preko 75% oštećenja lisne mase

Kritičan broj gusenica za okopavine iznosi 1-2 gusenice po 1 m², a tretiranje je neophodno obaviti kada dominiraju jedinke drugog i trećeg uzrasta gusenica.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić
Korišćena literatura: “Štetočine u ratarsko-povrtarskoj proizvodnji” autor: prof. dr. Pero Štrbac