Stepski popac – Aheta (Gryllus) desertus Pall.

Kao polifagna vrsta oštećuje u većoj meri suncokret, duvan, šećernu repum pasulj, soju, posebno u fazi kotiledona. Štetu nanose odrasli insekti i larve, pretežno noću. Larve i imago pregrizajustablo ili se hrane lisnom masom.

Životni ciklus:  Ima jednu generaciju godišnje. Prezimljavaju u stadijumu larve ili imaga, prvenstveno na vlažnim i skrovitim mestima. Kao larva prezimljava u poslednja četiri stadijuma razvića. Ona se pojavljuje krajem marta, početkom aprila. Larve se hrane i uskoro izgrađuje odrasli insekt. Dopunski se hrani imago da bi bio polno zreo. Pojava imaga je vremenski razvučenai traje od aprila do polovine juna. Ženka polaže jaja krajem maja i u junu, plitko ispod površine zemljišta u grupicama od 3-5. Posle 2-3nedelje pile se larve koje se presvlače 7 i više puta, čak i do 13 puta, dok ne odrastu. Prezimljavaju kao odrasle larve u zemljištu.

Ocena inteziteta napada i štetnosti obavlja se tokom proleća, prvenstveno na raznim okopavinama. Analizira se ukupno oko 100-200 biljaka (na 10 mesta po 10-20 biljaka) idući dijagonalno po polju.  Ocena se iskazuje po skali od 0-5.

Štete se registruju kada okopavine imaju 2-3 lista
1 slabo oštećene do 5% delova biljaka
2 primetno oštećene 5 – 20% delova biljaka
3 srednje oštećene 20 – 50% delova biljaka
4 jako oštećene 50 – 75% delova biljaka
5 vrlo jako oštećene preko 75% delova biljaka

Brojnost larvi i insekata utvrđuje se na probnim površinama veličine 0,25 m² (na 10 mesta po dve probe), putem detaljnog pregleda zemlje ispod grudava i površinskog sloja. Takođe, radi potpunije informacije, u proleće je potrebno registrovati datume prve pojave larvi i početak oštećivanja useva, termin prisustva stepskog popca u značajnom ili većem broju, prosečnu brojnost popaca i stepen napada, te datum pojave larvi nove generacije.

Ukoliko se ustanovi brojnost od 1-2 jedinke po m², pri suvom vremenu, mogu nastati osetne štete na suncokretu. Kao kritičan broj, prvog dana po nicanju suncokreta treba smanjiti prisutnost 0,5-1 individua po m².

Uništavanje stepskog popca uspešno se izvodi primenom odgovarajućeg insekticida, koji se obavlja rano u proleće kada je štetočina najopasnija ili početkom leta.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić
Korišćena literatura: “Štetočine u ratarsko-povrtarskoj proizvodnji” autor: prof. dr. Pero Štrbac