Terbis

Klasa: Selektivni herbicid, sa primenom posle setve a pre nicanja (pre-em) ili po nicanju kukuruza (do pojave trećeg lista kukuruza), koji se koristi za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korovskih vrst a u usevu kukuruza.

Aktivna materija: Terbutilazin 500 g/l

Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 1l

Proizvođač: Agromarket

Karenca: OVP

Plodored: U slučaju preoravanja ili privremenog skidanja useva na tretiranim površinama se može sejati samo kukuruz.

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Kukuruz 1,5 – 2,5 l/ha PRE-EM ili POST-EM do faze 3 lista kukuruza
Suncokret 1,5 – 2,5 l/ha PRE-EM kada korovi nisu nikli ili su u fazi nicanja

Mehanizam delovanja:

Terbis suštinski deluje kao inhibitor fotosinteze. Obrazuje herbicidni film koji sprečava klijanje i nicanje korova ali se usvaja i preko lista korova. Spada u grupu triazina.

Spektar delovanja:

Jednogodišnje uskolisne korovske vrste:
1 proso korovsko (Echinochloa crus-galli )
2 divlji sirak iz semena (Sorghum halepense)
3 livadarka iz semena (Poa spp .)
Jednogodišnje širokolisne korovske vrste:
1 Štir obični (Amaranthus retroflexus )
2 pepeljuga obična (Chenopodium album )
3 konica obična (Galinsoga parviflora )
4 pomoćnica obična (Solanum nigrum )
5 veliki dvornik (Polygonum lapathifolium )
6 bokvica širokolisna (Plantago major )
7 gorušica (Sinapis arvensis )
8 tarčužak (Capsella bursa-pastoris )
9 mišjakinja (Stelaria media )
10 veronika (Veronica spp .)

PREPORUKE I NAPOMENE:
Ne sme se primenjivati u uslovima povišene tempera ture >25°C.

MBT: 1
MDK(mg/kg): 0,1 – kukuruz i suncokret

Agromarket