Tretiranje semena

Jedan od preduslova za ostvarivanje visokih prinosa je setva zdravog deklarisanog semena.

Pored toga što je nosilac genetskog potencijala za ostvarivanje visokih prinosa seme je nosilac i raznih prouzrokovača bolesti i insekata koji se njime hrane.Zbog toga se za setvu mora koristiti zdravo, tretirano seme. Tretiranje semena je zakonska obaveza svih proizvođača semena koja se vrši u doradnim centrima.

Tretiranje semena – uvod

Seed

Tretiranje semena je specifična tehnologija primene zaštitnih sredstava koja ima važnu ulogu u savremenoj poljoprivredi. Ona omogućava ciljano nanošenje sredstava za zaštitu biljaka u periodu pre nicanja, od štetnih organizama i bolesti koje napadaju useve.

Segmenti koji slede sadrže potrebne uvodne informacije o značaju pravilne i bezbedne upotrebe proizvoda za tretiranje semena i tretiranog semena.

Sredstva za tretiranje semena Tečne materije sa aktivnim sastojkom i drugi aditivima,npr. rastvaračima, koje su napravljene da bi se njima oblagalo seme. Proizvodi za tretiranje semena štite seme od štetočina i bolesti iz zemljišta u toku ranih faza klijanja i rasta.
Lična zaštitna sredstva (lZS) Skraćenica LZS odnosi se na opremu namenjenu zaštiti radnika od opasnosti po bezbednost, odnosno zdravlje na radu.
Sredstvo za zaštitu bilja Hemijska formulacija namenjena zaštiti biljaka od štetnih organizama i sprečavanju štetnog delovanja istih, poboljšanju odnosno regulisanju vitalnih procesa u biljkama, očuvanju biljnih proizvoda, uništenju neželjenih biljaka i njihovih delova, zaustavljanju i prevenciji neželjenog rasta.
Etiketa Fizička oznaka na pakovanju tretiranog semena ili sredstava za tretiranje semena sa svim podacima u skladu sa važećim zakonom i dodatnim preporukama proizvođača
Tretiranje semena Postupak u kojem se seme oblaže proizvodima za tretiranje semena ili nekim drugim supstancama namenjenim zaštiti semena od štetnih organizama i bolesti radi osiguranja boljeg klijanja i nicanja zasejanjih useva.

Tretiranje semena u prenosivoj opremi

Mnoga preduzeća pružaju poljoprivrednicima usluge tretiranja semena u prenosivoj opremi. Obično se na jednom vozilu nalazi sva oprema potrebna za tretiranje semena, od one za pripremu semena, do one za tretiranje semena. Pre početka procesa tretiranja, vozilo treba postaviti na bezbedno i stabilno mesto kako bi se sprečila izlivanja i kako bi ljudi koji nisu neposredno uključeni u tretiranje semena, kao i životna sredina što manje bili izloženi riziku. Ambalažu sa hemikalijama treba držati na stabilnim ravnim površinama sa pregradama i podlogom od inertnog materijala; mogu se korisititi prenosive površine ako nepokretne nisu dostupne.

Osim prenosivih površina od inertnog materijala za zadržavanje izlivene materije, za sprečavanje zagađivanja vode u kanalima i drugim okolnim vodenim površinama, mogu se koristiti i kontejneri za sakupljanje otpadne vode. Načini izlaganja dejstvu hemikalija koji važe za tehničare u objektima za tretiranje semena važe i kada je reč o tretiranju semena u prenosivoj opremi, npr. udisanje isparenja ili prašine, kontakt sa kožom koji dovodi do iritacija ili alergija i iritiranost očiju od isparenja, prašine i kontakta sa drugim hemikalijama. Zdravlje ljudii zaštita životne sredine od ključnog su značaja, a posebno su važne mere za sprečavanje eventualnog širenja izlivenih materija.

Kvalitet semena pre tretiranja

Seme treba očisititi poštujući dovoljno visoke standarde za tretiranje semena kompletnim uklanjanjem prašine i drugog stranog materijala. Suspenzija kojom se seme tretira treba da bude homogena za vreme mešanja. Količine supstanci u sastavu suspenzije treba da budu pažljivo dozirane. Partije semena treba da budu homogene u pogledu veličine i oblika semena. Ovakvim merama osigurava se visok kvalitet tretiranja semena.

Mesto na kojem se vrši tretiranje semena

Mesto na kojem se tretiranje obavlja mora biti udaljeno od povšinskih voda i zona u kojima su biljke u fazi cvetanja\, npr. od oboda polja. Seme ne treba tretirati ako:

Vreme je suviše vetrovito, da vetar ne bi odneo prašinu sa mesta na kojem se tretira seme
Postoji opasnost da će neovlašćeni posetioci, domaće i divlje životinje biti izloženi dejstvu sredstva za tretiranje semena

Čišćenje nakon tretiranja semena

Tehničar za tretiranje semena prenosivom opremom mora očistiti mašine odmah nakon upotrebe i postarati se da otpad (delići tretiranog semena, iskorišćena LZS, itd.) bude prikupljen i uklonjen u skladu sa lokalnim propisima. Preostalo netretirano i tretirano seme treba odvojeno prepakovati. Ostatke proizvoda za tretiranje semena treba sakupiti u kontejnere, koji se zatim pažljivo zatvaraju i pakuju radi skladištenja ili transporta.

Upravljanje otpadom i sprečavanje širenja izlivene materije

Izlivene materije uvek treba odmah počistiti. Vozilo za prevoz prenosive opreme treba da ima i sredstva za čišćenje, kao što su usisivači i adsorbenti. Vodu koja se koristi za pranje ruku i opreme treba prikupiti, ako je moguće, i ukloniti kao hemijski otpad.

Lična zaštitna sredstva

Kada je reč o tretiranju semena u prenosivoj opremi, obično se ono vrši na poljoprivrednim dobrima. U tom slučaju, tretiranje se ne sme odvijati u samom dvorištu i treba ga obavljati na mestu udaljenom od kuće i prostorija u kojima se skladišti hrana za ljude i životinje i mesta gde nije moguće kontrolisati pristup neovlašćenih posetilaca i domaćih životinja . Za vreme tretiranja semena, važno je nositi LZS jer na otvorenom nije moguće imati sistem za izvlačenje vazduha . Kada se seme tretira na poljoprivrednim dobrima, važno je sprečiti širenje svih izlivenih materija da bi se sprečila kontaminacija okoline.

Najbolja praksa upravljanja :

Treba nositi preporučena LZS
Vreće u koje se skuplja seme treba obeležiti podacima o semenu, sredstvima kojima je tretirano, datumu tretiranja i bezbednosnim zahtevima za rukovanje takvim semenom, npr. neophodnim LZS i relevantnim znakovima upozorenja na opasnosti
Mesto na kom se tretiranje obavlja mora biti udaljeno od površinskih voda, prirodne vegetacija u fazi cvetanja i kuće na poljoprivrednom imanju
Vozilo sa prenosivom opremom treba snabdeti dovoljnom količinom sredstava za sprečavanje ili otklanjanje bilo koje vrste kontaminacije
Mašine treba očistiti nakon tretiranja semena
Mašine za tretiranje semena i pakir mašine treba očistiti industrijskim usisivačem opremljenim HEPA filterom
Nikada ne treba čisititi uz pomoć vazduha pod pritiskom (ne koristiti kompresor za vazduh)
Preostale hemikalije i seme treba sakupiti u zapečaćene kontejnere i vreće za seme
Izlivene materije treba očistiti bez odlaganja, a otpad ukloniti u skladu sa lokalnim propisima

Tretiranje semena na poljoprivrednim imanjima

Seme se može tretirati i na poljoprivrednom imanju, koristeći opremu koja tu već postoji. Takav način tretiranja u principu je ograničen na žitarice. U nekim zemljama nije dopušteno tretirati seme određenim aktivnim supstancama na poljoprivrednim dobrima.
Poljoprivrednici često zajedno kupuju opremu za tretiranje semena zbog visokih troškova. Isti postupci se sprovode na poljoprivrednim dobrima kao i u objektima  za tretiranje semena, drugim rečima, seme se čisti (odnosno priprema), dozira se količina semena (težina ili zapremina) prema količini sredstva za tretiranje, seme se tretira i pakuje.
Mašine za tretiranje semena često se prenose kamionom ili u prikolici, pa se mogu prenositi sa jednog poljoprivrednog dobra na drugo. Poljoprivrednici treba da vode evidenciju o tome kada koriste opremu za tretiranje (datum, vrsta sredstva za tretiranje) i da potvrde da je oprema očišćena svaki put nakon upotrebe. Neki poljoprivrednici dodatno tretiraju seme koje je već tretirano drugim sredstvima. Seme ne bi trebalo tretirati više od jedanput, jer tako nešto može negativno uticati na klijanje.

Kvalitet semena koje se tretira

Veoma je važno pripremiti seme pre tretiranja, pa se ono mora očistiti da bi se osigurao kvalitet tretiranog semena. Pljavštinu i prašinu treba skupiti i ukloniti na pravilan način. Ako je seme čisto pre tretiranja, to će smanjiti verovatnoću kasnijeg stvaranja prašine.
Seme pre upotrebe treba kalibrisati da bi imalo istu veličinu radi jednakog oblaganja. Različite semenske vrste moraju se tretirati odvojeno. Seme ne bi trebalo da je  suviše vlažno pre početka tretiranja. Da bi se osigurao najbolji kvalitet tretiranog semena, zapreminu semena i proizvoda za tretiranje semena treba dozirati tako da su odnosi u smesi što tačniji u odnosu na preporuku poizvođača.

Mesto na kojem se vrši tretiranje semena

Mesto na kojem se obavlja tretiranje semena mora biti udaljeno od povšinskih voda, nastanjenih zgrada na poljoprivrednom dobru i prirodne vegetacije. Od ključne je važnosti izbeći pojavu koncentrisanih izvora kontaminacije zemljišta i vode vodeći brigu da se sredstva za tretiranje i tretirano seme ne mogu izliti na tlo i da se izlivene materije mogu lako prikupiti.
Pri otpakivanju vreća sa semenom i otvaranju ambalaže sa sredstvom za tretiranje, nikada ih ne treba polagati na golo zemljište, već na plitka korita (npr. od inertnog materijala ili prenosive površine) koje zadržavaju eventualno izlivenu materiju, a mogu se po potrebi očistiti usisivačem ili adsorbensima.

Seme ne treba tretirati na otvorenom ako postoji mogućnost da će padati kiša. Tako se sprečavaju oštećenja opreme i spiranje ostataka sredstva za tretiranje sa opreme i tretiranog semena.

Čišćenje nakon tretiranja semena

Nakon pripreme, tretiranja i pakovanja semena, mašine i opremu treba odmah očistiti. Rukavice i druga sredstva mogu se ponovo koristiti ako nisu oštećeni i ako se operu vodom. Voda koja se koristi za čišćenje opreme može se ukloniti u skladu sa lokalnim propisima, npr. otpadna voda može se sakupiti u kontejnere radi uklanjanja. Ipak, ako nije zagađena prašinom, peskom ili drugim supstancama, voda se može reciklirati tako što se koristi za mešanje pri pripremi sredstva za tretiranje. Treba redukovati broj postupaka u procesu čišćenja, kao i njegovo trajanje, da bi se smanjilo izlaganje ljudi dejstvu pesticida. Ipak, to ne treba činit na uštrb pravilnog čišćenja opreme, mašina i drugih sredstava. Važno je i ulaganje u opremu za koju je predviđeno da redukuje broj postupaka u procesu čišćenja, npr. tako što neće biti pukotina niti drugih mesta na koja se seme može “sakriti”, posedovanjem sistema za skupljanje tečnosti upotrebljene za ispiranje opreme ili automatskih sistema za čišćenje.

Upravljanje otpadom i sprečavanje širenja izlivene materije

Hemijski otpad (poput proizvoda za tretiranje semena ili nepravilno napravljene mešavine za tretiranje) mogu sa poljoprivrednih dobara ukloniti firme za uklanjanje otpada. Ovi postupci mogu varirati od države do države ili od regije do regije. Prazne vreće i ambalaža u kojima je bilo seme odnosno hemikalije moraju se ukloniti u skladu sa lokalnim propisima i programima za reciklažu. Ne savetuje se paljenje praznih vreća od semena na poljoprivrednim dobrima, a ono je negde i zabranjeno jer se ostaci hemikalija često ne razlože kako treba, pa mogu biti izvor kontaminacije. Takođe, ne bi trebalo pritiskati prazne vreće u kojima je bilo seme jer možda sadrže kontaminiranu prašinu koja se može ispustiti u vazduh.

Lična zaštitna sredstva

Kada se tretira seme na poljoprivrednim dobrima, važno je da radnici zaštite lice, šake i stopala da bi se sprečilo njihovo izlaganje dejstvu hemikalija i fizičkim povredama ako dođe do pada teške opreme. Radnici na imanjima koji tretiraju seme treba da nose kombinezone, koje nakon tretiranja treba staviti u vreće i ukloniti da ne bi predstavljali izvor kontaminacije. Treba zaštititi i uši jer oprema za tretiranje semena može biti bučna. Na crtežu 2 predstavljena su LZS koja treba nositi za vreme različitih postupaka koji se primenjuju u tretiranju semena.

Radnici na poljoprivrednim imanjima treba da prođu obuku o načinu korišćenja LZS (kao i o drugim vidovima najbolje prakse). Moguće je da samo čitanje etiketa nije dovoljno za razumevanje načina na koji se bezbedno rukuje tretiranim semenom.

Najbolja praksa upravljanja :

Mesto na kojem se seme tretira mora biti udaljeno od povšinskih voda, prirodne vegetacije i kuća na poljoprivrednom imanju
Odgovarajuća LZS moraju se koristiti u skladu sa uputstvima da bi se sprečilo izlaganje hemikalijama
Oprema za slučaj opasnosti mora biti dostupna i adekvatna kako bi se odmah odgovorilo na eventualne incidente
Preostale hemikalije i seme moraju se sakupiti u obeležene kontejnere i vreće
Izlivene materije moraju se očistiti bez odlaganja i ukloniti u skladu sa lokalnim propisima
Sejalice i dozatore treba očistiti usisivačem opremljenim HEPA filterom (nikako komprimovanim vazduhom)
Ambalaža sa preostalim semenom odnosno vreće sa preostalim tretiranim semenom moraju se pažljivo označiti u pogledu sadržaja i datuma, na primer, navesti datum tretiranja, datum prepakovanja semena ili datum pravljenja suspenzije na poljoprivrednom dobru
Tretirano seme i hemijski otpad moraju se sakupiti za uklanjanje u skladu sa lokalnim propisima

Skladištenje i upotreba tretiranog semena na poljoprivrednim imanjima

Moderna tehnologija omogućila je uvođenje semena tretiranog sredstvima za zaštitu useva i tako poljoprivrednicima pružila priliku da suzbiju bolesti i štetne organizme u najranijim fazama razvića poljoprivrednih useva da bi povećali produktivnost. Da bi ove ehnologije sigurno donele najveću korist uz minimalan uticaj na životnu sredinu i čoveka, potrebno je mere za dobro upravljanje integrisati u sve aktivnosti koje se odnose na tretiranje semena na poljoprivrednim imanjima, rukovanje tretiranim semenom i na njegovu upotrebu.

Objekti za skladištenje tretiranog semena na poljoprivrednom imanju

Ako se vreće sa tretiranim semenom skladište na imanju, deca, domaće životinje i neovlašćena lica ne bi smela lako ući u ove prostorije. Najbolje je čuvati vreće sa semenom u zaključanoj prostoriji, na bezbednoj udaljenosti od kuće. Ova prostorija treba da bude suva, dobro provetrena i zaštićena od štetočina.

Uređaji za setvu

Od nekoliko vrsta sejalica, precizne pneumatske sejalice postaju sve popularnije jer se usevi bolje primaju, a to poboljšava poljoprivrednu delatnost. Ipak, precizne pneumatske sejalice ispuštaju vazduh u okolinu sredinu. Tako se ispušteni vazduh oslobađa zajedno sa prašinom od tretiranog semena, a zbog toga je i zagađen sredstvima kojima se seme tretira.
U zavisnosti od proizvoda za tretiranje semena, oslobođena prašina može negativno delovati na neciljane organizme, na primer pčele i druge insekte. Mere za smanjenje količine stvorene i oslobođene prašine imaju važnu ulogu u povećanju efikasnosti proizvoda za tretiranje semena i u zaštiti životne sredine.
Jednostavan metod za smanjenje količine prašine koja dospeva u vazduh za vreme sejanja jeste ugradnja deflektora prašine.

Deflektori prašine

Deflektori

Pneumatske sejalice za precizno sejanje moraju se opremiti deflektorima ili usmerivačima prašine. Deflektori su cevi  koje usmeravaju vazduh koji se ispušta iz sejalice u brazde u koje se seme zasejava (vidi sliku 10). Deflektori onemogućavaju da se najveći deo prašine prenese vazduhom na okolna područja – druga polja, u prirodnu vegetaciju i na vodene površine.

Lična higijena

Poljoprivrednici moraju biti opremljeni tako da mogu očistiti ruke i rukavice na polju, da ne bi donosili prašinu od tretiranog semena nazad na poljoprivredno dobro. Na primer, na traktor se može postaviti omanje bure sa vodom za pranje ruku odnosno rukavica. Odeću kontaminiranu česticama prašine treba skinuti pre ulaska u prostore koji nisu javni, na primer u kuću ili u kola. LZS koja se mogu koristiti više puta i kontaminirana odeća (odnosno kombinezoni) moraju se oprati odvojeno od druge odeće.

Čišćenje i upravljanje otpadom

Sejalice treba redovno čistiti. Preostalo seme i prazne vreće u kojima je bilo seme treba sakupiti i odložiti ili ako je reč o vrećama sa semenom ukloniti na pravilan način. Uklanjanje treba da bude u skladu sa lokalnim propisima. Ako dođe do prosipanja male količine tretiranog semena, treba ga zakopati u polju, dok veće količine treba sakupiti i ponovo koristiti ili ukloniti. I tada, uklanjanje treba da bude u skladu sa lokalnim propisima.

Vođenje evidencije

Preporučuje se da se na poljoprivrednom dobru vodi detaljna evidencija o rukovanju semenom i njegovom korišćenju. Na primer, važno je pažljivo označiti vreće u kojima se nalazi preostalo sakupljeno seme datumom prepakivanja i voditi evidenciju o eventualnim incidentima. Prethodna aktivnost može biti od važnosti za procenu i izbegavanje incidenata u budućnosti.

Postupci koji prethode sejanju tretiranog semena

Optimalni uslovi za sejanje

Mada deflektori smanjuju količinu kontaminirane prašine koja se prenosi vazduhom, sejanje tretiranog semena mora se unapred planirati. Na primer, sejanje se ne vrši kada duva jak vetar koji može razneti čestice prašine, kao i dok se puni dozator. Takođe, nije preporučljivo sejati dok pada kiša jer voda može na površini tla da se zadrži u obliku jezera i prelije se ako se ne pridržava tačnih dubina na kojima se seje. Preporučuje se obaveštavanje pčelara pre sejanja tretiranog semena, posebno ako se polja nalaze u blizini zona ili granica koje su privlačne za pčele i bumbare. Pčelari mogu premestiti košnice ili držati pčele u košnicama dok poljoprivrednici seju tretirano seme.

Vetar i prisustvo oprašivača

Tretirano seme seje se samo kada je brzina vetra mala da bi se na najmanju meru smanjio prenos prašine na obližnje površine na kojem su usevi i prirodne biljke u fazi cvetanja, i gde su aktivne pčele, leptiri i drugi oprašivači.

Postupci u toku setve

Punjenje sejalice

Da bi se sprečila pojava koncentrisanog izvora kontaminacije u slučaju izlivanja, dozatore na sejalici treba napuniti na polju, osim ako ne postoji neki za to adekvatno određeni prostor. Vreće sa semenom treba otvarati niz vetar. To je važno da bi se sprečilo prenošenje prašine vazduhom na druga polja na kojima se ne seje tretirano seme i na vodene površine. Otvaranjem vreća sa semenom niz vetar od ljudi sprečiće se njihovo izlaganje dejstvu prašine. Vreće sa semenom treba otvarati sigurnosnim nožem i podizati pažljivo da se ne bi ispustile, a tretirano seme rasulo. Preostalo seme treba pažljivo repakovati. Vreće treba zapečatiti i ponovo označiti.

Dubina sejanja

Tačne dubine sejanja

Ako se tretirano seme ne seje u propisanu dubinu, to ne samo da će smanjiti produktivnost, već predstavlja i opasnost za ptice, sisare i druge životinje koje jedu tretirano seme sa površine ili blizu površine zemljišta. Prema najboljoj praksi upravljanja, treba se postarati da neciljani organizmi ne budu izloženi takvoj vrsti rizika. Na crtežu broj 3 sumirane su opšte smernice za dubine sejanja tretiranog semena, kako u svrhu dobrog primanja useva, tako i u svrhu smanjenja opasnosti po životinje koje eventualno pojedu tretirano seme.

Krajevi redova

Da bi svo seme bilo dobro zasejano u tlo, posebnu pražnju treba posvetiti upravljanju sejalicom na krajevima redova. Često se dešava da se sejalica podigne kada mašina skreće na kraju reda. Da tretirano seme ne bi padalo na površinu zemljištaili na obližnje vodene površine, mora se prekinuti ispuštanje semena iz dozatora pre podizanja sejalice na krajevima redova.

Sejanje u blizini površinskih  voda

Savetuje se pažnja ako se tretirano seme seje u blizini površinskih voda. Neka sredstva za tretiranje mogu predstavljati opasnost za vodene organizme ako su njihova staništa izložena dejstvu tretiranog semena jer je ono slučajno izgubljeno za vreme sejanja. Zato, ako je vetar isuviše jak i duva u pravcu neke površinske vode, moguće je da je rizik od prenosa previsok. Sejanje tretiranog semena treba odložiti dok vremenski uslovi ne budu povoljniji.

Lična zaštitna sredstva

Kada seju, poljoprivrednici treba da nose rukavice i kombinezone da koža ne bi dolazila u dodir sa tretiranim semenom. Takođe se preporučuje i nošenje zaštite za oči i stopala. Na crtežu 4 prikazana su LZS koja treba nositi kada se pune dozatori i kada se seje.

Postupci nakon sejanja

Čišćenja opreme

Sejalice, dozatore i korišćena LZS treba očistiti nakon sejanja tretiranog semena. Sejalice i dozatori mogu se očistiti na polju, ali preporuka je da se čiste na čvrstoj površini i da se sva voda prikupi, čime se smanjuje verovatnoća kontaminacije površinskih odnosno podzemnih voda iz koncentrisanih izvora zagađenja. Poljoprivrednici treba da raspolažu potrebnom opremom za čišćenje kako bi očistili sejalice i dozatore. Potencijalno kontaminirana prašina iz dozatora može se očistiti usisivačima sa HEPA* filterom. Po mogućnosti, voda iskorišćena za čišćenje LZS i druge opreme može se prikupiti i ukloniti kao hemijski otpad. Ipak, male količine otpadne vode mogu ostati na polju, ako nisu u blizini kanala ili drugih površinskih voda. Ako kombinezoni nisu suviše kontaminirani ili oštećeni, mogu se oprati u mašini za veš, ali odvojeno od druge odeće iz domaćinstva. I pored ovih preporuka, uvek treba poznavati lokalne propise o pravilnom uklanjanju hemijskog otpada.

Preostalo seme

Preostalo seme treba prepakovati i pravilno uskladištiti na poljoprivrednom imanjuza kasniju upotrebu. Pobrinite se da su vreće u kojima je spakovano preostalo seme adekvatno obeležene za skladištenje ili transport.

Upravljanja otpadom

Ako je otpad sakupljen za vreme i nakon sejanja kontaminiran, uklanjanje se mora sprovesti u skladu sa lokalnim propisima. Uvek treba izbegavati stvaranje koncentrisanih izvora zagađenja, a razdvajanje kontaminiranog od nekontaminiranog otpada odnosno otpada iz domaćinstva jeste dobra praksa. Da bi smanjili hemijsku kontaminaciju površinskih voda, poljoprivrednici mogu uložiti u nabavku opreme koja sakuplja otpadnu vodu i omogućava razgradnju hemikalija koje se u njoj nalaze pre nego što dođu do ovršinskih voda. Jedan od primera je i Heliosec koji je Syngenta razvila za potrebe zadržavanja kontaminirane otpadne vode u jednom jednostavnom sistemu. Sistem je i efikasan i ekonomičan. Za dodatne informacije o Heliosecu, pošaljite pismo na adresu e-pošte: info.sia@syngenta.com

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić

Preuzet tekst : “Smernice za tretiranje semena i upotrebu tretiranog semena