Velika repičina pipa – Ceutorhynchus napi

Glavnu štetu čine larve koje buše hodnike u stabljici ili u peteljkama i žilama listova. Iznad napadnutog mesta tkiva se sporije razvijaju i može doći do deformacije i pucanja stabljike. Na puknutom delu je otvoren put za patogene. Štete od ove vrste ponekad mogu biti izuzetno velike, jer je dovoljno da se u napadnutoj biljci nalazi jedna larva, pa da se biljka deformiše i zaostane u porastu, a vrlo brzo može i da potpuno propadne. Naročito je velika šteta na kelerabi, kada na napadnutim biljkama ne dolazi do formiranja glavice. Ipak, ovo je prvenstveno štetočina uljane repice, sa čijih površina može ugroziti i okolne površine pod povrćem.

Ceutorhynchus napi - napad larvi

Životni ciklus:  Ima samo jednu generaciju godišnje. Zimuje insekt u zemljištu u lutkinoj kolevci ili slobodno. U proleće javlja se rano, te se tokom aprila javlja na divljim i gajenim krstašicama. Hrani se na lišću i stabljici, ne nanoseći veće štete. Ćenka buši stabla praveći rupe u koje polaže jaja. Jedna ženka može da položi do 60 jaja. Embrionalni razvoj na temperaturi od 20°C traje 6 dana, a na nižim od 12-20 dana. Ispiljena larva za razliku od repičine pipe ne prodire u unutrašnjost stabljike , već izaziva deformaciju tkiva, naročito kod mlađih biljaka. Razvoj larve u zavisnosti od ishrane (vrste biljke na kojoj se hrani) i ostalih spoljnih faktora, traje 20-60 dana. Odrasla larva pretvara se u lutku u zemljištu. Jedan deo imaga napušta lutkinu kolevku i aktivan je iste godine, da bi se kasnij e povukao na prezimljavanje, a drugi deo imaga ostaje u zemljištu do narednog proleća.

Imago se lovi na žute posude. Promer posude je 20-30 cm, dubine 10cm.Posude s epostavljaju od setve u jesen do zime, pa opet od februara do izvesno vreme iza cvetanja. Postavljaju se na oko 10m od ruba parcele, po mogućnosti sa strane prošlogodišnjih polja uljane repice. Na jedno polje postavlja se 3-10 posuda.

Intezitet napada se meri brojem pipa u žutim posudama po mogućnosti svakog dana oko 9 časova pre podne ili u sunrak. Ako se pregled ne vrši svaki dan, utvrđen broj mora se preračunati za 1 dan. Nađeni insekti se skupljaju u posudu sa 70% etil alkohola i čuvaju se do determinacije.

Štete se utvrđuju procentom uništenih ili teško oštećenih biljaka, te procenom gubitka prinosa.

Suzbijanje velike repičine pipe potrebno je sprovesti kada se u lovnim posudama u više uzastopnih dana ulovi:

više od 10-20 pipa na dan
više od jedne pipe na 5 biljaka
ovipozicija na preko 20% biljaka

Suzbija se na isti način kao i ostale pipe. Tretiranje treba otpočeti što je moguće ranije, još u toplim lejama, a prema ukazanoj potrebi ponoviti ih nekoliko puta. Prilikom presađivanja potrebno je izvršiti izdvajanje napadnutog rasada.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić
Korišćena literatura: “Štetočine u ratarsko-povrtarskoj proizvodnji” autor: prof. dr. Pero Štrbac, tekst “Mala i velika repičina pipa” PSS AP Vojvodine nepoznatog autora