Virus uvijenosti lišća krompira

Simptomi virusne zaraze se javljaju na lišću, a mogu se javiti i na krtolama. Oni zavise od sorte i uslova uzgoja koje čine činioci spoljne sredine. Međutim, u nekim slučajevima simptome uvijenosti lišća mogu prouzrokovati i neki drugi činioci pa je iz tog razloga nekada teško vizuelno razlikovati tu i uvijenost lišća čiji je prouzrokovač virus. To je neinfektivna uvijenost čiji je uzročnik poremećaj u sastavu hranljivih materija, strukture i reakcije zemljišta i uvijenost uzrokovana zaraženošću biljaka gljivom Thanatephorus cucumeris i drugim patogenima.

Primarni simptomi prouzrokovani zaraženošću biljaka VULKr se javljaju u tekućoj sezoni, posle ostvarene zaraze. Oni se ispoljavaju uvijanjem liski složenog lista krompira prema licu. Karakteristika primarnih simptoma jeste uvijanje mlađeg lišća na vršnom delu biljke.

Sekundarni simptomi virusne zaraze se javljaju na biljkama dobijenim iz zaraženih krtola. Ispoljavaju se jakim uvijanjem starijeg lišća na donjem delu stabla.
Simptomi virusne zaraze se mogu naći i na krtolama nekih sorti krompira u obliku nekroze provodnog sistema floema i mrežaste nekroze na preseku krtole (net necrosis). Nekroza floema se može uočiti kod sorte Russet Burbank. Nekroza floema se javlja i kod primarne i sekundarne zaraze i uočljivija je kod krupnijih krtola.
Najznačajniji način širenja virusa je zaraženim krtolama i vektorima, lisnim vašima. Nije utvrđeno da se virus prenosi botaničkim semenom.
Prenošenje zaraženim krtolama, obzirom na sistemičan karakter zaraze, je najrasprostranjeniji način širenja virusa, a samim tim i bolesti koju prouzrokuje. Krtole poreklom od virusom zaražene biljke su zaražene. Takve krtole daju bolesne biljke sa prisutnim prouzrokovačem bolesti, virusom; i tako iz generacije u generaciju. U slučaju, kao što je to u nas, da se u proizvodnji konzumnog krompira koristi veoma malo pravog, i u tolerantnim granicama virusom zaraženog semena, virus se izuzetno brzo širi korištenjem za sadnju zaraženih krtola.

Najznačajniji način širenje virusa u polju je vektorima, lisnim vašima (fam. Aphididae). Smatra se da je Myzus persicae najefikasniji i najznačajniji vektor ovog virusa. Pored ove, i niz drugih vrsta lisnih vaši su vektori virusa kao što su Myzus ascalonicus, Aulacorthum solani, Macrosiphum euphorbiae, Aphis nasturtii, Brachycaudus helichrysi, Phorodon humuli, Rhopalosiphonius latysiphon i dr. Lisne vaši prenose virus na perzistentan način. Za usvajanje virusa vaš se hrani na zaraženoj biljci oko 20-30 minuta. Posle toga perioda vaš usvaja virus, i posle perioda inkubacije, dok je živa, hraneći se na zdravim biljkama, sposobna je da prenese virus u njih i tako ih zarazi. Vetar može da prenese krilate forme vaši i na udaljenost od desetine, čak i stotine kilometara, šireći tako i virus.
Osim u polju, virus se može širiti vašima i tokom skladištenja krompira. Vaš može preneti virus sa zaraženih na zdrave klice naklijalih krtola krompira.

Suzbijanje : 

1. Korišćenje u proizvodnji sorti otpornih prema VULKr.

2. Korišćenje za sadnju zdravih, bezvirusnih krtola ili sadnog materijala minimalno zaraženog virusom.
3. Suzbijanje vektora radi sprečavanja širenja virusa primenom sistemičnih insekticida. Ova mera zaštite semenskog krompira kod suzbijanja širenja VULKr, u odnosu na Y-VKr, je efikasna i može se koristiti. Obzirom da se VULKr prenosi na perzistentan način i da posle usvajanja virusa od strane vaši na zaraženoj biljci mora da prođe izvesno vreme inkubacije da bi nakon toga bila sposobna da zarazi novu biljku, za to vreme vaš po usvajanju virusa, a sa njim i insekticida, pa do momenta eventualnog prenošenja, uginjava.
4. Eliminacija unutrašnjeg izvora zaraze, čišćenje useva od zaraženih biljaka (negativna selekcija) /vidi kod Y-VKr/.
5. Suzbijanje spoljnjeg izvora zaraze. Ovo je najvažnija mera, preduslov i garancija uspešne proizvodnje semenskog krompira, odnosno zaštite od VULKr. Ona podrazumeva dislokaciju proizvodnje semenskog krompira u izolovana područja bez proizvodnje konzumnog krompira kao izvora zaraze. Ona je ujedno i uslov za primenu drugih mera u tehnologiji proizvodnje semenskog krompira odnosno u zaštiti od viroza.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić

Autor teksta : (Milošević, D. (2009): Zaštita krompira – bolesti, štetočine, korovi, semenarstvo.Agronomski fakultet, Čačak, str. 392.)