Zelena kukuruzna lisna vaš – Rhopalosiphum maidis

U našim prilikama štete od ove vrste mogu biti izuzetno retke iako imaju veliki potencijal razmnožavanja. Napadaju list i cvetove. Prenose virusnu žuticu ječma i lisnu pegavost kukuruza. Kolonije se nalaze na vršnim listovima.

Životni ciklus: Tokom godine ima više generacija. Za vreme toplijeg vremena kolonije su gušće i češće u rukavcima listova.

Intezitet napada vrši se na proleće kada kukuruz ima 2-4 lista ili kada dostigne visinu 30-40 cm. Praćenje je potrebno naročito tokom letnjeg perioda. Polje pod kuuruzom se pregleda dijagonalno po parceli. Pregleda se 100-200 biljaka, odnosno na 10-20 mesta po10 biljak(sve zavisi od veličine parcele).

Prosečan stepen napada izražava se po skali od 0-4
Broj Stepen napada Ocena
1 bez prisustva štetočina 0
2 veoma slab napad,gde su nađeni pojedinačni primerci ili kolonije 1
3 slab napad,kada se na biljkama ustanovi mali broj kolonija 2
4 srednji napad,kada se ustanovi više kolonija koje su nepovezane 3
5 jak napad,kada se vaši javljaju u velikom broju sa gusto povezanim kolonijama 4

Prilikom pregleda treba utvrditi odnos predatora i lisnih vašiju. U slučaju jačeg napada ako je odnos 1 predator na 40 vašiju, nije potrebno izvršiti hemijsko tretiranje.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić
Korišćena literatura: “Štetočine u ratarsko-povrtarskoj proizvodnji” autor: prof. dr. Pero Štrbac