Zelena kupusna stenica – Eurydema oleracea

Svojom rilicom stenice ubadaju lisno tkivo koje na mestu uboda počinje da bledi. U sušnim godinama oštecene mlade biljke se sasušuju, a razvijene, kod kojih je glavica pocela da se formira, trunu. Pri jacem napadu veliki deo kupusišta može potpuno da strada, narocito u vreme toplih i sušnih leta.

Ocena inteziteta napada i štetnosti vrši se na osnovu pregleda napadnutog useva, utvrđivanjem procenta zaraženih biljaka. Manji broj stenica na mladom rasadu mogu pričiniti veće štete od istog broja na već razvijenim biljkama. Intezitet štetnosti u jakoj meri zavisi od vremenskih prilika. Ovim stenicama pogoduje vreme toplih i sušnih letnji perioda. Radi signalizacije  potrebe i termina suzbijanja potrebno je pratiti pojavu i brojnost imaga početkom aprila, te pojavu i brojnost larvi i imaga tokom vegeacije.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić
Korišćena literatura:  “Štetočine u ratarsko-povrtarskoj proizvodnji” autor: prof. dr. Pero Štrbac