Zelena migratorna vaš jabuke – Rhopalosiphum insertum

Ova vrsta vaši najčešće napada stara stabla jabuke. Generalno gledano nije vrlo štetna vrsta.
Samo nakon masovnog prezimljavanja na jabuci može naneti štete pupovima i najmlađem lišću.

Životni ciklus : Prosečno ima 8-9 generacija godišnje. Heterecijska i holociklička je vrsta. Primarni domaćin joj je jabuka, a sekundarni biljke iz porodice Gramineae. Prenosi vrlo važan BYDV na žitaricama.

Zimska jaja raštrkano polaže na starom drvetu jabuke za razliku od Aphis pomi čija jaja su grupisana zajedno. Ubrzo nakon cvetanja, druga generacija krilatih odraslih jedinki napušta stabla jabuke te odlazi na koren mnogih vrsta trava. U jesen, krilati mužjaci i ženke, koji će kasnije dati beskrilne ženke, započinju s povratnom migracijom na jabuke. Tu se šire pretežito na naličju starog lišća jer nikada ne odlaze na mlade izboje.

Rhopalosiphum insertum-napad

Velike kolonije prisutne su na jabuci u proeće i u jesen, a nikad na leto.

Suzbijanje : Pragom tolerantnosti smatra se tek nalazak 50 kolonija na 100 pregledanih organa.

Pripremio i adaptirao : dipl ing polj Predrag Nastić

Tekst preuzet sa sajta : Pinova