Žilogriz – Capnodis tenebrionis

Odrasli oblici se penju u proleće na grane i mlade izboje na kojima grizu peteljke lišća i mlade izboje što izaziva veće štete samo na sadnicama i mladim voćkama . Larve pak ulaze najčešće u srednje debelo korenje , ali njihovim bušenjem mogu doći iu deblje korene . Iz korena mogu preći i u stablo ispod ili iznad zemlje .Zdrava stabla, i ona stabla koja nisu u šoku od nedostatka vlage mogu da se odupru napadu larvi jer lučenjem smole sprečava ulazak insekata u koren, a onima koji su ušli onemogućava život. Jedan od prvih simptoma je smanjena lisna površina, odnosno sitniji listići, a ako i dođe do oplodnje, formirani plodovi su sitni. Ekonomski može da bude veoma štetan, pogotovo u sušnim godinama kada može izazvati pravu pustoš u svim voćarskim rejonima. Najviše strada koštičavo voće.

Životni ciklus : Ima jednu generaciju u toku dve godine. Prezimaljava larva na korenu.  Imaga se javljaju dosta kasno – od sredine jula do kraja avgusta – i hrane se peteljkama listova i korom jednogodišnjih lastara. Nakon kopulacije polažu jaja u zemlju ili na delu debla u nivou zemlje. Izlegle larve se kreću u dubinu i hrani se tanjim korenovima, a u dublje može ući preko rana. Nakon oko godinu ili dve godine razvoja larva se može naći u korenu ili u deblu gde gradi nimfalnu komoricu i pretvara se u lutku.

Capnodis tenebrionis_01

Suzbijanje : vrši se preventivno : mehanički, agrotehnički i hemijskim putem.

Mehanički : Kako imago leti od juna do kraja avgusta  preporučuje se obavezno krčenje obolelih stabala i njihovo spaljivanje,   kao i otresanje imaga sa stabala i njihovo prikupljanje  “KAPNODAŽ”.

Sprečavanju ženki da jaja odloži u neposrednu blizinu voćaka odnosno na prizemni deo stabla. U tu svrhu donji deo stabla i zemljište oko njega prekriva se crnom PVC folijom koja se prekrije zemljištem  ili se preko nje stavi PVC mreža sa otvorima prečnika do 2 mm. Jače zaražena stabla treba iščupati sa korenom i obavezno spaliti, a mesto tretirati zemljišnim insekticidom.

Agrotehnički : Češća površinska obrada, a posebno češće navodnjavanje doprinose smanjenju napada žilogriza.

Hemijski : Koriste se za suzbijanje odraslih štetočina u vreme njihove ishrane s peteljkom listova, primjenom preparata:

Confidor
Volley
Mospilan
Actara
Chromorel D
Rotor Nomolt

ili nekog drugog insekticida koji ima slično delovanje –polovinom jula meseca  (kod šljive je to na primer kada se  ova voćna vrsta  tretira protiv druge generacije šljivinog smotavaca, u vreme  početka promene boje ploda).

Larve  se suzbijaju primenom zemljišnih insekticida

samo za stabla koja nisu u rodu
Gamit
Galition
Foksim
Geocid
Counter

rasipanjem oko voćaka u prečniku do 1 m oko debla s tim da se insekticid unese plitko u tlo –  u vreme polaganja jaja u junu mesecu  (treba imati u vidu činjenicu da ženka polaže jaja od početka juna do kraja avgusta meseca).

Nakon berbe treba izvršiti  2-3 tretmana nekim od insekticida koji su,  inače, registrovani  za suzbijanje štetočina na višnji:

Pyrinex 48 SC   a.m. hlorpirifos u količini 1,5 lit/ha 
Kozma   a.m. hlorpirifos u količini 1,5 lit/ha
Radar  300 EC a.m. hlorpirifos u količini 2, 5 lit/ha

Pripremio : dipl ing polj Predrag Nastić

Korišćeni tekstovi : PIS Vojvodina autor : Dragica Janković,  sajt Pinova, skripta iz voćarstva