Alternarijska lisna pegavost jabuke – Alternaria mali

Glavni domaćini A. mali je jabuka (Malus domestica), M. pumila i M. sylvestris. A. alternata ima znatno širi krug domaćina, gde su zastupljene mnoge biljne familije.

Simptomi : U početku na zaraženom lišću se uočavaju sitne, ovalne pege, ljubičaste do crne boje, veličine 1,5-5 mm u prečniku, sa obodom ljubičasto-smeđe boje. Sa napretkom oboljenja može doći do spajanja pega ili do njihovog uvećavanja kada poprimaju nepravilan oblik ili izgled „žabljeg oka”. Ukoliko se pege jave na peteljci lišća, lišće žuti i javlja se defolijacija, i to ponekad i preko 50%. U uslovima intenzivne defolijacije dolazi do prevremenog opadanja plodova. Alternarijska pegavost lišća se javlja uglavnom na sortama iz grupe Delišesa ali je ne treba mešati sa pegama koje nastaju nepravilnom primenom kaptana (kaptanove pege), crnim rakom jabuke (simptomi na lišću) ili sa nekrotičnom pegavošću lišća koja se javlja na Zlatnom Delišesu. Kaptanove pege na lišću javljaju se kada se preparati na bazi kaptana primenjuju u uslovima vlažnog vremena; obično su veća oštećena na lišću koja su bila izložena većem depozitu preparata (bliže atomizeru). Obično se ovakve promene javljaju na lišću iste straosti i to na terminalnim letorastima. Slični simptomi na lišću koje izaziva patogen B. obtusa javljaju se na proleće i povezani su sa prisusutvom mumificiranih plodova i izumrlih stabala u voćnjaku. U uslovima velikih oscilacija zemljišne vlage tokom jula i avgusta na lišću sorte Zlatni Delišes javljaju se nekritične pege kao posledica fiziološkog stresa biljaka. Ponekad, u ekstremnim uslovima, A. mali prouzrokuje pojavu pega i na plodu jabuke koje su često neupadljive i slične pegama koje nastaju kao posledica nedostatka kalcijuma. Obično je intenzitet zaraze na plodu relativno nizak, ali u voćnjacima gde je došlo do jake defolijacije, procenat inficiranih plodova može biti i preko 60%.

Epidemiologija : Gljiva A. mali prezimljava u vidu micelije na opalom lišću, oštećenim mladarima ili u pupoljcima. Primarne zaraze se obično dešavaju u precvetavanja i prvog opadanja plodova. Bolest se brže razvija u uslovima vlažnog vremena, pri temperaturama od 25-30°C. Do infekcije dolazi kada su prisutne optimalne temperature i vlaženje lišća u trajanju od 5,5 sati, a prve pege se mogu uočiti dva dana nakon infekcije. Patogen proizvodi specifičan toksin koji pospešuje intenzitet zaraze i razvoj oboljenja na osetljivim sortama.

Suzbijanje : Treba redovno pratiti zastupljenost i brojnost grinja i održavati je na manje od 6-8 jedinki po listu u voćnjacima gde alternarijaska pegavost predstavlja problem u proizvodnji jabuke. Veliko prisustvo ovih štetočina prouzrokuje stres kod napadnutih biljaka a time i veću osteljivost na A. mali. Zlatni Delišes je najosetljivija sorta jabuke te je neophodno pratiti pojavu oboljenja mesec dana nakon precvetavanja. Takođe, potrebno je da odrediti procenat zaraženog lišća u delovima voćnjaka gde su štete od grinja najintenzivnije. Obezbeđivanjem optimalnih uslova za razvoj jabuke značajno se može smanjiti napad ove gljive. Uklanjanje opalog zaraženog lišća iz voćnjaka može pomoći u smanjenju inokuluma za narednu sezonu.

U lokalitetima i na sortama gde se pojavljuje A. mali treba izvršiti suzbijanje fungicidima. U našoj zemlji nema registrovanih fungicida za suzbijanje A. mali, ali u svetu dobru efikasnost su ispoljili fungicidi na baz i iprodiona, kresokoksim-metila i trifloskistrobina. Prvo tretiranje treba obaviti mesec dana posle precvetavanja, a u povoljnim uslovima za razvoj oboljenja tretiranje ponoviti za 14 dana.

Preuzet tekst: “Priručnik za integralnu proizvodnju i zaštitu jabuke”

autori: Prof. dr Aleksa Obradović, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

Doc. dr Dragan Radivojević, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd

Dr Dragan Vajgand, Agroprotekt d.o.o., Sombor
Dr Emil Rekanović, Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd