Crna pegavost kupusa – Alternaria brassicae, Alternaria brassicicola

Oba patogena prouzrokuju crnu pegavost lišća bez bitnih razlika.
Pege su mrke boje, okruglaste i sa hlorotičnim oreolom, prečnika do 1 cm, sa karakterističnim koncentorvanim krugovima. U središnjem delu pega obrazuje se crna prevlaka od konidiofora i konidija.
Usled nekroze zaraženih delova liske, kao i propadanja jače zahvaćenih listova, smanjuje se asimilaciona površina biljaka, što dovodi do smanjenja prinosa i pogoršanja njegovog kvaliteta.
Ova bolest napada i karfiol, gde osim lista napada i cvat, što za posledicu ima umanjivanje tržišne vrednosti proizvoda.

Pegavost Alternaria brassicicola

Epidemiologija : A.brassicae obrazuje krupne tamno obojene konidije, najčešće pojedinačno ili u kraćim nizovima. Gljive prezimljavaju u stadijumu micelije i konidija na semenu, na zaraženim biljnim ostacima, u izvodnicama za seme i na preostalim neizmrzlim biljkama u polju. U proleće, na izvodnicama za seme i prezimelim zaraženim biljkama se nastavlja razviće parazita.

Konidije se raznose vetrom, vodom, insektima ili prilikom rada na odeći i rukama radnika. Tokom vegetacije se ostvari više ciklusa zaraze, naročito u uslovima čestih kiša i obilne rose.

Suzbijanje : 

višegodišnji plodored
uklanjanje biljnih ostataka
uništavanje korova
preventivno – fungicidi kontaktnog dejstva
pri pojavi prvih simptoma – sistematični fungicidi

Kod proizvodnje semena se preporučuje folijarna primena fungicida tokom vegetacije. Ukoliko postoji opasnost od širenja bolesti, potrebno je prskati biljke svakih 10-14 dana sa fungicidima na bazi cineba, mankozeba ili tirama.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić

Korišćen tekst : “Bolesti kupusnjača” (seminarski rad) autori: Dijana Stijepović, Branko Đurović, Marija Mugoša prof: Doc. dr Jelena Latinović