Eskorioza (crna pegavost) vinove loze – Phomopsis viticola

Zadnjih nekoliko godina ,sa smanjenom primenom preparata na bazi bakra, ova bolest postaje sve proširenija i opasnija, a njeno suzbijanje nije lako.

Simptomi: Na mladim lastarima, peteljkama lista i grozda i ogrozdini ispoljavaju se najpre hlorotične pege sa tamnim centrom. Pege se povećavaju i međusobno spajaju. Obolelo tkivo tamni i na kraju pocrni. Na osnovi lastara pojavljuju se tamne do crne i ugnute pege i crtice. Najčešće oboli tri do šest donjih internodija, ređe gornje, a samo izuzetno i vrh lastara. Obolelo tkivo zbog porasta puca, pa se na lastarima pojavljuju pukotine i kraste. Oko povreda se formira kalus zbog kojeg je obolelo mesto neravno. Kora obolelog dela lastara tokom jeseni bledi, postaje sivkasto-srebrnasta i u njoj se formiraju crna telašca – piknidi. U proleće, na obolelim zrelim lastarima kreću samo pojedina okca.

Na listovima se nalaze sitno-žute pege, sa crnim poljem kao tačka u sredini svake pege. Pege su okrugle do uglaste opkoljene žutim oreolom. Peteljka koja je napadnuta često je deformisana, rupičava i raspukla. Jako napadnuti listovi, rano
požute, mogu i da otpadnu.
Na zaraženim bobicama osetljivih sorti pojavljuju se crne pege , ili čitava bobica tamni i smežura se. Obolele bobice opadaju ili produže truljenje. Na obolelim bobocama piknidi se retko formiraju.

Napadnuti čokoti daju lastare čija su donja okca uništena, pa je pri rezidbi veoma teško pronaći zdrav lastar. Zbog prisustva parazita na novim lastarima i lišću, grozdovi su veoma mali, a zrno sitno. Kod jače napadnutog čokota prinos je umanjen i u naredne 2-3 godine.

Epidemiologija : Parazitna gljiva se održava micelijom i piknidima u obolelim lastarima vinove loze. Patogen se širi kišnim kapima, unutar čokota i sa čokota na čokot. Na veća rastojanja prenosi se vojkama, reznicama i kalemovima. Zaražavanje se obavlja preko stoma. Inkubacija je relativno duga i traje 3-4 dana.

Suzbijane: Glavna mera zaštite je zasnivanje vinograda sa zdravim kalemovima. Zimska rezidba je izuzetno značajna jer se oboleli lastari uklanjaju, iznose i spaljuju. Nakon orezivanja je neophodno obaviti zimsko prskanje.

 
Nakon zimskog prskanja treba obaviti još dva tretiranja bakarnim preparatima ili organskim fungicidima : Antracol WP 70, Mikal 75-WG,Ridomil gold mZ 68 – WP,Curzate MG i dr.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić

Preuzet tekst sa sajta PSSS