Glifol

Usev/zasad u kome se primenjuje: zasadi jabuke, kruške, višnje, šljive, kajsija, maslina, vinova loza, na strništima, kulture i sastojine crnog i belo bora, kulture i sastojine smrče, šumski rasadnici, livade i pašnjaci, desikacija uljane repice, suvi kanali ili povremeno plavljenim kanalima i močvarama, nepoljoprivredne površine
Klasa: Totalni herbicid za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova na poljoprivrednim i nepoljoprivrednim površinama
Aktivna materija: Glifosat-IPA so
Formulacija : koncentrovani rastvor
Karenca: 35 dana – voćnjaci, vinova loza
Pakovanje: 100 ml, 300 ml, 1 l, 5 l, 20 l

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Zasadi jabuke, kruške,višnje, šljive, kajsije,masline i vinove loze 2-4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova
4-8 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova
8-12 l/ha za suzbijanje izuzetno otpornih višegodišnjih korova
tretiranjem kada su korovi visine 15–40 cm
Na strništima 3 – 10 l/ha tretiranjem u zavisnosti od prisutnih korova u fazi intenzivnog porasta do pune faze cvetanja (za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova)
Kulture i sastojine crnog i belog bora 5 – 6 l/ha u periodu od polovine avgusta meseca pa do kraja vegetacije (za suzbijanje bukve, hrasta, gloga, vrbe i drvenastih korova, tretiranjem iz vazduhoplova, uz utrošak vode 75-90 l/ha)
Kulture i sastojine smrče 6 – 7 l/ha u periodu od polovine avgusta meseca pa do kraja vegetacije (za suzbijanje bukve, hrasta, gloga, vrbe i drvenastih korova, tretiranjem iz vazduhoplova, uz utrošak vode 75-90 l/ha)
Šumski rasadnici 4 – 6 l/ha tretiranjem između redova uz upotrebu štitnika (za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova)
Na livadama i pašnjacima 2-4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova
4-8 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova
tretiranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta
Za desikaciju uljane repice 2 – 4 l/ha tretiranjem 14 dana pred žetvu
U suvim kanalima ili povremeno plavljenim kanalima i močvarama 4 – 8 l/ha oni kanali koji se privode kulturi nakon odvodnjavanja
Na nepoljoprivrednim površinama 3 – 12 l/ha tretiranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta do pune faze cvetanja

Spektar delovanja : U zavisnosti od vrste korova i površina na kojima se primenjuju preparati na bazi glifosata (360 g/l glifosata, odnosno 480 g/l glifosata IPA) uz utrošak većih količina vode (200-400 l/ha), tretiranje se vrši u količini:

2 – 3 l/ha, tretiranjem u fazi intenzivnog porasta, za vrste iz roda:
Divlje zobi  Avena spp.
Klasače  Bromus spp.
Muhari  Setaria spp.
2 – 4 l/ha, tretiranjem u fazi intenzivnog porasta, za sledeće vrste:
Lipica teofrastova  Abutilon theophrasti
Ambrozija pelenasta  Ambrosia artemisifolia
Štirevi  Amaranthus spp.
Ladolež divlji  Calistegia sepium
Tarčužak obični  Capsella bursa –pastoris
Pepeljuge  Chenopodium spp.
Svračice  Digitaria spp.
Proso korovsko  Echinochloa crus – galli
Konica obična  Galinsoga parviflora
Broćika  Galium aparine
Mrtva kopriva crvena  Lamium purpureum
Ljuljevi  Lolium spp.
Bokvice  Plantago spp.
Livadarke  Poa spp.
Dvornici  Polygonum spp.
Krstica obična  Senecio vulgaris
Gorušica njivska  Sinapis arvensis
Gorčika rapava  Sonchus asper
Gorčika obična  Sonchus oleraceus
Čistac jenogodišnji  Stachys annua
Mišjakinja obična  Stellaria media
Kravlja trava  Thlaspi arvense
Čestoslavice  Veronica spp.
Grahorice  Vicia spp.
Ljubičica poljska  Viola arvensis
3 – 4 l/ha, tretiranjem u fazi intenzivnog porasta, za sledeće vrste:
Vijuci, vlasulje  Festuca spp.
Renika obična  Lepidium draba
Proso korovsko  Panicum spp.
Pomoćnica obična  Solanum nigrum
Gorčika poljska  Sonchus arvensis
Boce  Xanthium spp.
tretiranjem pred cvetanje i u fazi cvetanja:
Pirevina obična Agropyrum repens
3,5 – 5 l/ha, tretiranjem od 40 – 50 cm visine pa do faze metličenja:
Divlji sirak (iz rizoma)   Sorghum halepense
4 – 6 l/ha, tretiranjem u fazi cvetanja:
Sedmolist obični  Aegopodium podagraria
– tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja:
Crni pelin  Artemisia vulgaris
Čičak obični  Articum spp.
Palamida njivska  Cirsium arvense
Mlečike  Euphorbia spp.
Graor krtolasti  Lathyrus tuberosus
Nane  Mentha spp.
Petoprsnica puzeća  Potentila reptans
Ljutić puzeći  Ranunculus repens
Štavelji  Rumex spp.
Maslačak obični  Taraxacum officinale
Podbel  Tussilago farfara
Koprive  Urticae spp.
6 – 8 l/ha, tretiranjem u fazi cvetanja:
Poponac njivski  Convolvulus arvensis
– tretiranjem kada je korov 15-20 cm visine od početka klasanja:
Zubača obična Cynodon dactylon
– tretiranjem u vreme nedozrelih plodova:
Kupina Rubus spp.
– tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja:
Hudoletnica kanadska Erigeron canadensis
8 – 12 l/ha, tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja
Rastavić   Equisetum arvense

U zavisnosti od vrste korova i površina na kojima se primenjuju preparati na bazi glifosata
(360 g/l glifosata odnosno 480 g/l glifosata IPA) uz utrošak malih količina vode (100 – 200 l/ha),
tretiranje se vrši:

2 – 3 l/ha, tretiranjem kada je korov visine 10-15 cm
na strništima, u zasadima jabuke, kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika, pre pripreme zemljišta za setvu okopavina, za suzbijanje:
Pirevina obična Agropyrum repens
3 – 4 l/ha, tretiranjem kada je korov visine 15-25 cm
na strništima, u zasadima jabuke, kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika, pre pripreme zemljišta za setvu okopavina, za suzbijanje:
Palamida njivska   Cirsium arvense
5 – 6 l/ha, tretiranjem kada je korov visine 20-40 cm
na strništima, u zasadima jabuke, kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika, pre pripreme zemljišta za setvu okopavina, za suzbijanje:
Poponac njivski  Convolvulus arvensis
3 l/ha, tretiranjem kada je korov visine 15-30 cm
na strništima, u zasadima jabuke, kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika, za suzbijanje:
Divlji sirak (iz rizoma) Sorghum halepense
1,5 – 2 l/ha, tretiranjem kada su korovi visine 10-15 cm
pripreme zemljišta za setvu okopavina (kukuruz, soja, krompir, suncokret), za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih
korova.

Mehanizam delovanja : Glifosat je neselektivni, sistemični herbicid. Primenjuje se folijarno i usvaja se uglavnom kroz kutikulu. Mehanizam delovanja je inhibicija biosinteze aromatičnih aminokiselina neophodnih za sintezu proteina. Primarno se translocira simplastom i akumulira se u podzemnim delovima, mladim listovima i meristemskom tkivu. Simptomi delovanja su hloroza i nekroza listova.

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa drugim preparatima.

Preporuke i napomene : Ne sme se primenjivati za uništavanje cime krompira ni u zasadima voća i vinove loze koji su mladji od 4 godine. Manje količine preparata se primenjuju pri slabijem intenzitetu zakorovljenosti, ranijim fazama porasta korova, povoljnijim vremenskim uslovima i sa manjim količinama vode. Zbog fitotoksičnosti treba sprečiti zanošenje kapi na susedne useve i zasade i zelene delove voća i vinove loze. Na tretiranim površinama zabranjena je ispaša mlečnih domaćih životinja, a korišćenje osušene trave za ishranu domaćih životinja dozvoljeno je 7 dana posle primene. Tretirana površina strništa se ne sme obrađivati najmanje 7 dana posle primene, a tretirane korove ne treba zaoravati ili frezirati najmanje 2-3 nedelje posle primene. Ponovo puštanje vode u kanale je 7 dana posle primene. Tretiranje panjeva u cilju suzbijanja izdanaka i izbojaka se vrši pod uslovom da površine nisu erozivne i da su udaljene najmanje 300 m od izvorišta voda. U toku jedne godine, na istom terenu, može se primeniti dva puta.

Preuzeto sa izvornog sajta : Galenika fitofarmacija