Krastavost plodova – Cladosporium carpophilum Thűm

Krastavost plodova proutrokuje gljivica Cladosporium carpophilum Thűm. Ovo oboljenje se naročito odražava na izgled plodova i njihov plasman na tržište.

Simptomi : Simptomi se ispoljavju na plodovima, mladim grančicama i lišću. Okrugle, baršunaste pege maslinasto do crne boje su uočljive pri vrhu ploda prema peteljci. Pege se šire i međusobno spajaju, prouzrokujući pucanje ploda, i stvarajući prostor za pojavu trulrži ploda (Monilinia sp.) Vidljive pege na letorastima i grančicama su blago uzdignute, kružnog oblika, sa ljubičastim marginama. Njihova pojava je uočljiva tek kasnije u toku vegetacije.

Simptomi krastavosti na granama

Epidemiologija : Gljivica prezimljava u pegama na grančicama. Nastanak spora započinje u fazi “obrijavanja plodića” a vrhunac razvoja dostiže nakon 2 do 6 nedelja. Spore se prenose putem vode i vetra. Maksimalna sporulacija se postiže nakon 24 sata u uslovima visoke vlažnosti vazduha. Spore koje potiču iz pega na grančicama i plodovima u tekućoj sezoni su izvor zaraze za letoraste i listove. Plodovi su osetljivi na oboljenje od trenutka obrijavanja plodića pa sve do berbe.

Suzbijanje : Primena agrotehničkih mera, prvenstveno orezivanje, predstavlja prvu liniju odbrane od ovog vazduha je poboljsano tako da je sušenje brže a time i potencijal za pocetak infekcije prskanje daleko manji. Pored toga, prskanje hemijskim preparatima je efikasnije jer se obezbeđuje lakše prodiranje i distribucija preparat u krošnji. Prskanje fungicidima treba primeniti u intervalu od 10 – 14 dana, počevši od obrijavanja plodića. Najkritičniji period zaštite je između druge i šeste nedelje nakon obrijavanja plodića. Program primene fungicida treba nastaviti do četrdeset dana pre berbe. Kaptan 50WP i Indaar 75 WSP daju odlične rezultate u kontroli ovog oboljenja, dok su sumpor u suspenziji (Wettable Sulphur) 95 WP i Pristin za nijansu manje efikasni, ali se ocenjuju kao dobri za suzbijanje ovog oboljenja.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić

Preuzet tekst: “Breskva” autora: Dr Mirjana Bulatović-Danilović