Lukova lisna buva – Bactericera tremblayi

Značajna oštećenja se javljaju samo na mladom luku rano u proleće. Spiralno uvijeno najstarije lišće je karakterističan simptom napadnutih biljaka luka. Ovakve deformacije lista nastaju usled dopunske ishrane imaga buve.Uvijenost lista se javi zbog nejednakog porasta dela lista koji je oštećen ubodima rilice i ishranom imaga. Tokom leta, na starijim biljakama, nema ovih simptoma.

Ova štetna buva je poznata kao lukova lisna buva ili kupusova lisna buva. Radi se o polifagnoj vrsti koja se najviše javlja na luku. U ranijoj literaturi je poznata pod imenom Trioza brassicae. Prvi put je u Srbiji registrovana 1994. godine kada je nanela znatne štete mladom luku.

Životni ciklus : Prezimljavaju odrasli insekti na mestima gde je gajen crni luk, ispod biljaka i grudvica zemlje. Rano u proleće (februar-mart) ženke na karakterističan način polažu do 200 jaja na listove. Nakon desetak dana embrionalnog razvoja, larve počinju ishranu. Dok se hrane luče slatke sokove, pa listovi luka postaju lepljivi i na njima se javljaju gljive čađavice koje daju crnu boju listovima. Takođe dolazi do deformacije listova koji se spiralno uvijaju. Takve biljke zaostaju u porastu i često nisu za prodaju. Tokom godine ima više generacija, od 5 do 7. Generacije koje se javljaju krajem leta i početkom jeseni se prepliću, pa se u polju nalaze svi razvojni stadijumi.

Suzbijanje :

Preventivne mere suzbijanja :

Plodored je i ovde dobra mera suzbijanja
Uništavanje biljnih ostataka u polju
Obrada zemljišta odmah nakon vađenja luka
Odstranjivanje pojedinačno napadnutih biljaka

Hemijske mere suzbijanja :

Kako je najviše napadnut mlad luk u rano proleće hemijska zaštita se ne preporučuje kod luka koji se odmah koristi za ishranu
Primena insekticida je opravdana samo u slučaju jačeg napada

Biološke mere suzbijanja :

Ne postoje posebno razrađene mere biološkog suzbijanja
Korisno je izbegavati insekticide u cilju očuvanja populacija predatora koji se hrane buvama kao što su zlatooke, predatorske stenice ili bubamare

Preuzet tekst :  “Priručnik za integralnu proizvodnju i zaštitu crnog luka” autori: Prof. dr Aleksa Obradović, Poljoprivredni fakultet, Beograd, Mr Đorđe Moravčević, Poljoprivredni fakultet, Beograd , Dr Ivan Sivčev, Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd , Mr Dragan Vajgand, Agroprotekt d.o.o., Sombor , Dr Emil Rekanović, Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd