Plamenjača kupusa – Hyaloperonospora parasitica

Bolest je najštetnija za rasad. Prvi simpmtomi bolesti obično se javljaju kod klijanaca na kotiledonim listićima ili na hipokotilu kada su promene slične poleganju rasada. Ukoliko se žućenje i uvenuće listova primetno raširi pre formiranja pravih listova biljčice propadaju. Na lišću se vide žute pege, a na naličju se formira siva prevlaka sporonosnih organa od konidiofora sa konidijama.

Kod nas ovo nije ekonomski značajno oboljenje. Ponekad se javlja i na semenskom usjevu.

Pri vlažnom i prohladnom letu javljaju se štete na jesenjem kupusu za proizvodnju glavica. Karakteristični simptomi su krupne,  žute,  uglaste pege, oivičene lisnom nervaturom. Plamenjača se prvo razvija na donjem starijem lišcu i širi od ivice prema glavnom lisnom nervu. U uslovima vlažnog vremena sa donje strane lista, u okviru pega, nastaje prevlaka koju čine reproduktivne tvorevine gljive.

Epidemiologija : P.parasitica je obligatni parazit. Konidiofore, koje izlaze kroz stomine otvore, završavaju svoje dihotomo grananje sa dve nejednake sterigme koje nose po jednu konidiju. U polnom ciklusu nastaju oospore. Oospore imaju zadebljanu opnu mrko-žute boje. Parazit prezimljava u zemljištu u vidu oospora, koje služe kao organi za konzervaciju parazita u periodu od nekoliko godina.

U povoljnim uslovima gljiva se aktivira, oospore klijaju u miceliju koja vrši primarne infekcije i ubrzo se obrazuje nova generacija konidija. One vrše sekundarne infekcije kojih tokom vegetacije u zavisnosti od uslova može biti više. Konidije se prenose vetrom ili vodom.

Suzbijanje : 

Proizvodnja rasada u nezaraženim lejama
dezinfekcije zemljišta kao i hemijska zaštita mladih biljaka u uslovima povoljnim za pojavu patogena
rimjenjivati najmanje trogodišnji plodored
uklanjati korove i samonikle biljke iz familije Brassicaceae
fungicidima – obavezno dodavanje sredstava za kvašenje lista

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić

Korišćen tekst : ”Bolesti kupusnjača” (seminarski rad) autori: Dijana Stijepović, Branko Đurović, Marija Mugoša prof: Doc. dr Jelena Latinović