Rak krompira – Synchytrium endobioticum

Synchitrium endobioticum se razvija na svim organima biljke, osim na korenu. Najtipičniji simptomi su na krtolama. Na njima se iz okaca razvijaju bradavičasti izraštaji (tumori različitih veličina). Tumori nastaju hipertrofijom zaraženih ćelija usled delovanja toksina gljiva na njih. Oni u početku imaju boju organa na kome se nalaze a kasnije postaju tamni. Tumori mogu biti različite veličine od jedva vidljivih do jako krupnih kada su čitave krtole napadnute i pretvorene u bezobličnu masu. Površina tumora na krtolama je hrapava a tkiva postaju sunđerasta i podložna truljenju. Nadzemni delovi biljaka neometano rastu i retko se na njima može formirati tumor.

Epidemiologija : Synchitrium endobioticum ima ograničene mogućnosti prirodnog širenja. Patogen se održava u zemljištu zimskim sporangijama i do 30 godina. Bolest se uglavnom prenosi zaraženim krtolama, zemljištem koje sadrži sporangije ili mašinama i oruđem za obradu. Gljiva nema formirane micelije već formira generativne organe zoosporangije sa zoosporama pomuću kojih vrši infekciju. Na razvoj i širenje bolesti utiče vlažnost zemljišta. U proleće kada je zemljište vlažno (iznad 90%) zoosporangije proklijaju dajući veliki broj zoospora. Zoospore se uz pomoć flagela kreću u vodi i inficiraju epidermalne ćelije krtola koje se ubrzano dele formirajući rozetu. Zaražene ćelije rastu nesrazmerno, raspadaju se i oslobađaju sporangije u zemljište.Ceo ciklus razvoja gljive traje 10-12 dana i može se ponoviti više puta u toku leta. Gljivom Synchitrium endobioticum može se preneti X-virus krompira.

Suzbijanje : Osnovne mere zaštite su preventivne mere. Jednom kada se ustanovi prisustvo patogena na nekom polju, na njemu se ne može ništa gajiti duži niz godina (najmanje 10), niti se može koristiti za bilo koje druge namene osim kao pašnjak.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić

Preuzet tekst : “Rak krompira” sa sajta Uprave za zaštitu bilja