Rizoktonioza (bela noga) – Rhizoctonia solani

Rizoktonioza se javlja od nicanja useva do kraja vegetacije krompira. Upotrebom zaraženih krtola za sadnju dolazi do propadanja klica zbog čega se smanjuje broj biljaka u ’’odžaku’’ ili se javljaju prazna mesta na njivi.
Uočljivi simptomi bolesti nastaju na prizemnom delu stabla biljaka. Zaraženo tkivo postaje tamne boje i truli. U vlažnim uslovima se na zaraženim delovima obrazuje beličasta navlaka od micelije parazitne gljive (Bela noga).
Lišće na obolelim biljkama se uvija prema licu, a u pazuhu lastara formiraju se sitne krtole, karakterističan simptom ove bolesti.
Na zaraženim krtolama stvaraju se telašca (sklerocije) mrkocrne boje.

prizemni deo

Epidemiologija : R. solani napada veći broj gajenih biljaka. Održava se u vidu micelije ili sklerocija u zaraženim biljnim ostacima. Najvažniji izvor inokuluma su zaražene krtole semenskog krompira. Niske temperature (ispod 18ºC) i vlažno zemljište pogoduju razvoju razvoju ove bolesti.

Rizoktonioza na krtolama

Suzbijanje : Primena plodoreda i korišćenje zdravog sadnog materijala su najvažnije mere suzbijanja bolesti. Izbegavati suviše ranu i duboku sadnju krompira.

Tekst preuzet : “Bolesti krompira” seminarski rad