Suzbijanje korova u kukuruzu primenom herbicida

Korov u kukuruzu

Sve obradive površine koje su zasejane sastoje se od dve komponente – gajene biljke i korova. Dobro je poznato da se korovi javljaju otkad datira zemljoradnja. Korovske biljke predstavljaju posebnu ekološku grupu biljaka koje se javljaju, uglavnom, kao pratioci gajenih biljaka.

Među njima se može izdvojiti posebna grupa, usko specijalizovanih vrsta, koje se sreću skoro isključivo samo u pojedinim kulturama,- korovi kukuruza, soje, pšenice…

U usevu kukuruza najveću rasprostranjenost i zastupljenost imaju sledeće širokolisne korovske vrste:

običan štir (Amaranthus retroflexus)
pepeljuga( Chenopodium sp.)
divlji ladolež ( Calystegia sepium)
palamida ( Cirsium arvense)
poponac ( Convolvulus arvensis)

A sve više se šire i nove invazivne vrste kao što su:

ambrozija (Ambrosia artemisiifolia)
čičak (Xanthium stru marium)
lipica teofrastova (Abuthilon teophrasti)

Kao i travne korovske vrste:

divlji sirak iz semena i rizoma (Sorghum halepense)
pirevina ( Agropirum repens)
veliki muhar ( Panicum crus galli)
muhar sivi (Setaria glauca)
zeleni muhar ( Setaria viridis).

Kompeticijski odnos kukuruza i korova

Uticaj korova na kukuruz

U usevima se između gajene biljke i korova uspostavljaju različiti odnosi, a naročito su izraženi konkurentski odnosi.Kompeticijski,takmičarski gde se vodi borba za :

Svetlost
Hranu
Vodu
Prostor

Štete od korova

Kukuruz je biljka koja ima širok sklop(širok medjuredni razmak oko 70cm), spor početni razvoj pa tek nakon 2 meseca posle setve postigne visinu kojom zatvara međuredni  prostor.

Štete od korova mogu da se manifestuju na različite načine bilo pojedinačno, bilo na više različitih načina istovremeno. Uglavnom je to :

smanjenje prinosa
prinos lošijeg kvaliteta
mehaničko gušenje useva
snižavanje temperature zemljišta
količine vode i hranljivih materija u zemljištu, itd.

Planiranje suzbijanja korova

Pri gajenju useva obavezno se primenjuje i niz mera usmerenih na suzbijanje korova.

Za uspešno suzbijanje korova neophodna je planska i kombinovana primena više mera kao što su:

pravilan plodored
pravovremena obrada zemljišta
preporučena gustina setve
odgovarajuće đubrenje
navodnjavanje i racionalna primena herbicida.

Pored preventivnih za uspešno suzbijanje korova neophodna je i primena direktnih, mehaničkih i hemijskih mera.

Razlozi zbog kojih se primenjuje hemijska zaštita su:

ušteda vremena i ljudskog rada
relativno jeftina mera
lako se sprovodi
ima trenutno dejstvo

Prvi uslov za pravilnu primenu herbicida i postizanje očekivanih rezultata je poznavanje i praćenje korovske flore svake njive. Prema zastupljenim vrstama korova treba uskladiti izbor i primenu odgovarajućih kombinacija herbicida za njihovo suzbijanje. Pored efikasnosti primenjenih herbicida, u poljoprivrednoj proizvodnji je veoma važno poznavanje njihove perzistentnosti, tj. zadržavanja ostataka u zemljištu, zbog odabira useva koji će se gajiti u plodoredu posle kukuruza. U suprotnom može doći do fitotoksičnog delovanja ostataka primenjenog herbicida na naredni usev.

Uz ove, važne su i sledeće napomene za uspešnu primenu herbicida u kukuruzu:

Usev kukuruza treba zaštiti od korova u vreme nicanja, primenom zemljišnih herbicida
Primena herbicida u toku vegetacije kukuruza treba da bude korektivna mera
Vreme primene herbicida treba, koliko je to moguće, uskladiti sa vremenom nicanja većine korova i sa vremenskim prilikama
Vremenski uslovi u vreme setve kukuruza (temperatura i padavine) mogu da utiču na sporije ili brže nicanje korova i kukuruza, što utiče na efikasnost primenjenih herbicida
Ukoliko vremenske prilike onemoguće primenu herbicida u optimalnom roku, herbicidi se mogu primeniti i posle nicanja kukuruza ali najkasnije do faze trećeg lista kukuruza. Kasnija primena zemljišnih herbicida nije preporučljiva jer može dovesti do oštećenja kukuruza
Kombinacijom dva do tri preparata proširuje se spektar delovanja herbicida na više vrsta korova
Manje količine herbicida primenjuju se na lakšim i peskovitim zemljištima a veće na težim i humusom bogatijim zemljištima
Obavezno je suzbijanje korova pored puteva i obodnih površina sa kojih seme može naknadno da dospe u usev
Uspeh u proizvodnji  kukuruza zavisi od efikasnog suzbijanja korova,sto je najcesce odredjeno izborom hericida i vremenomnjihove primene.

Izbor herbicida i vreme njihove primene

Broj listova kukuruza nam određuje koji ćemo preparat upotrebiti kao i spektar korova.

Kod izbora vremena primene herbicida ,usev je uvek na prvom mestu a nikako uništenje korova po svaku cenu.

Preporuka je da svaku primenu treba ograničiti do 8 lista kukuruza jer posle toga nastupa faza razvoja generativnih organa kukuruza, pa svaka kasnija primena herbicida utiče na prinos.

Potvrda uspešnog suzbijanja korova nije lep izgled polja pred žetvu,već kad i koliko uspešno su korovi suzbijeni u početku vegetacije gde su imali najveći uticaj na kukuruz.

Izbor herbicida i vreme njihove primene zavisi od :

Zakorovljenosti preduseva
Vrste i zastupljenosti korova posle nicanja kukuruza
Poznavanje delovanja spektra delovanja kukuruza
Preporuka iz uputstva za primenu
Cene herbicida
Vremenskih uslova
Navika
Informacija od PSSS,fakulteta,instituta
Informacija od proizvodjača herbicida
Raspoložive mehanizacije
Tipa zemljišta
Plodoreda
Organizacije drugih poslova na gazdinstvu  itd.

Vremenski uslovi:

Deficit padavina:

Zemljišni herbicidi su slabije aktivnosti
Korovi su pod stresom i slabije usvajaju zemljišne i folijarne herbicide
Neujednačeno nicanje useva i korova-komplikuje se izbor vremena primene herbicida.

Suficit padavina:

Brza razgradnja i spiranje herbicida izvan potrebne zone u zemljištu
Omogućeno nicanje korova u više navrata i u dužem vremenskom period kao i moguća revitalizacija(kada je iz nekih razloga korov preživeo napad herbicida
Spiranje herbicida sa listova

Niske temperature:

Korovi neujednačeno niču i sporo rastu,pa se deže suzbijaju herbicidima
Rizik od pojave fitotoksičnosti na kukuruzu

Visoke temperature:

Rizik od pojave fitotoksičnosti na kukuruzu
Pojačani gubitci herbicida  isparavanjem
Ranije nicanje termofilnijih korova(jačih kompetitora)

Kritično vreme za suzbijanje korova u kukuruzu

Kriticno vreme

Kritično vreme (period) za suzbijanje korova je vremenski ograničen period u toku vegetacije kukuruza tokom kojeg novi korovi moraju biti suzbijeni kako bi se sprečili gubitci prinosa i kvaliteta.

Suzbijanje korova pre i posle ovog perioda nije opravdano,posebno posle.

Kritični period zavisi od:

Vrste i bujnosti korova
sistema gajenja(đubrenje, gustina setve)
Vremenskih uslova

Primena herbicida:

Primena herbicida 

Primena herbicida posle setve a pre nicanja useva kukuruza:

Za herbicide koji se koriste posle setve, a pre nicanja potrebna je dobra obrada zemljišta i dovoljna količina padavina, važan činilac je da kiša padne u prvih 5-7 dana nakon tretiranja. Ova grupa herbicida je jeftinija u odnosu na korektivne herbicide.

Najzastupljenije vreme primene herbicida.

Primenom ovih herbicida izostaje uticaj korova na refleksiju štetnog svetla (far-red) na biljke kukuruza.

Ovi herbicidi neće biti efikasni da u potpunosti zaštite kukuruz ukoliko su prisutni travni korovi u visokoj brojnosti(divlji sirak iz semena ) i višegodisnji korovi.

Većina rezultata o kritičnom period ukazuju da nije neophodna primena herbicida posle setve a pre nicanja useva i korova.

Primena herbicida posle nicanja kukuruza:

Najčesće posle 3 lista. Ovim načinom se ne suzbijaju korovi na “slepo” već na osnovu prisutnosti,faze porasta lako se moze odabrati odgovarajući herbicid ili kombinancija,način,vreme i količina primene.

Njihov efekat je manje uslovljen faktorom spoljne sredine  a više fazom porasta korova.

Omogućuju suzbijanje višegodisnjih korova kao sto su divlji sirak iz rizoma,palamida,poponac,itd

Uvođenje novih selektivnih herbicida na tržište,bezbedijih po usev u kasnijim rokovima setve.

Korove suzbijati u najranijim fazama razvića kada su najosetljiviji.

Herbicidi sporijeg delovanja (sulfoniluree..)omogućuju duži period refleksije crvenog spektra od strane korova po čemu se produžava konkurentski uticaj na biljke kukuruza.

Primena herbicida pre i posle nicanja kukuruza i korova:

Javlja se kao iznuđeno rešenje.Predstavlja posledicu nepoznavanja zakorovljenosti polja u predusevima i u slučajevima izostanka efekta zemljišnih herbicida zbog suše ili nekvalitetne pripreme zemljišta.

Prednosti:

Predstavlja efikasniji i sigurniji način suzbijanja korova u odnosu na jednokratnu primenu herbicida pre ili posle nicanja kukuruza
Omogućuje permanentnost u suzbijanju ekonomski najznačajnijih korova u dužem vremenskom periodu.

Nedostatci:

Dva tretiranja
troškovi herbicida
Zavisnost zemljišnih herbicida od padavina
Način primene herbicida:
Jednokratnom primenom kada se na osnovu preporučenog uputstva prska preparatom cela količina potrebna za aktivno dejstvo
Dvokratno-split metodom kada se podeli doza po predloženom uputstvu i tretiranje ide dvokratno.

Hericidi se mogu primenjivati i u kombinaciji sa drugim herbicidima i preparatima gde treba voditi posebnu pažnju o doyvoljenom spektru preparata.

Primena pesticida se sastoji od sledećih postupaka: izračunavanja odgovarajućih parametara: doza, koncentracija, tretirana površina, količina vode i sl. (Tab. *) Da bi pesticid ispoljio efekat odnosno da bismo zaštitili usev ili zasad, potrebno je da se predviđena količina pesticida, odnosno aktivne materije ravnomerno rasporedi na predviđenu površinu. Veći broj preparata se pre upotrebe  mora pripremiti za upotrebu, a samo mali broj se direktno primenjuje (granule za direktnu upotrebu, prašivo za zaprašiva i mamci) bez prethodne pripreme.

Potrebna koncent-

tracija

Zapremina prskalice, aparata ili posude za sredstvo (litara)

1

2

3

5

6

8

10

15

20

50

100

300

500

Grama (g) odnosno mililitara (ml) sredstva

0,01%

0,1

0,2

0,3

0,5

0,6

0,8

1

1,5

2

5

10

30

50

0,02%

0,2

0,4

0,6

1

1,2

1,6

2

3

4

10

20

60

100

0,03%

0,3

0,6

0,9

1,5

1,8

2,4

3

4,5

6

15

30

90

150

0,04%

0,4

0,8

1,2

2

2,4

3,2

4

6

8

20

40

120

200

0,05%

0,5

1

1,5

2,5

3

4

5

7,5

10

25

50

150

250

0,06%

0,6

1,2

1,8

3

3,6

4,8

6

9

12

30

60

180

300

0,1%

1

2

3

5

6

8

10

15

20

50

100

300

500

0,12%

1,2

2,4

3,6

6

7,2

9,6

12

18

24

60

120

360

600

0,15%

1,5

3

4,5

7,5

9

12

15

22,5

30

75

150

450

750

0,2%

2

4

6

10

12

16

20

30

40

100

200

600

1000

0,25%

2,5

5

7,5

12

15

20

25

38

50

125

250

750

1250

0,3%

3

6

9

15

18

24

30

45

60

150

300

900

1500

0,4%

4

8

12

20

24

32

40

60

80

200

400

1200

2000

0,5%

5

10

15

25

30

40

50

75

100

250

500

1500

2500

0,6%

6

12

18

30

36

48

60

90

120

300

600

1800

3000

1%

10

20

30

50

60

80

100

150

200

500

1000

3000

5000

Učinak i način delovanja herbicida po vremenu tretiranja

Posle setve a pre nicanja: Delovanje zemljišnih herbicida u mnogome zavisi od padavina jer korovska vrsta usvaja herbicid iz vode u zemljištu. Ukoliko ne padne dovoljna količina vode,kao što je to bio slučaj prošle 2012god, nakon tretiranja (period od 5-7dana) dejstvo će se izgubiti. Tu je osnovni nedostatak ovog načina  primene. U tom slučaju,  ukoliko  želimo  sprečiti  pad  prinosa  usled zakorovljenosti,  potrebno  je  ponoviti tretiranje nakon nicanja kulture što znatno poskupljuje ionako skupu poljoprivrednu proizvodnju.

Ucinak herbicida

Selektivni učinak zemljišnih rezidualnih herbicida (tzv. prostorna selektivnost), zasniva se na razlici dubine  iz koje niče  seme korova  i  seme kulture. Naime sitnosemene korovske vrste niču  iz plitkog površinskog sloja zemljišta (gde ima dovoljno topline i svjetlosti za nicanje), a koren kulture, nakon setve, razvija se na većoj dubini te do njega herbicid fizički ne dopire. Moramo naglasiti da selektivnost nikad nije apsolutna već  je zavisna o  delovanju raznih faktora. Drugim rečima isti herbicid u različitim pedo-klimatskim uslovima različito se ponaša te su moguća fitotoksična oštećenja na kulturnoj biljci.

Posle nicanja: Primena herbicida nakon nicanja (post-emergence) ima brojne ekološke i ekonomske prednosti.Primenom herbicida nakon nicanja korovske biljke, herbicid osim korenom, usvajaju  i  listom  čime  su  za delotvornost dovoljne manje količine herbicida u odnosu na primenu herbicida na zemljište. Herbicid prskanjem dospeva na površinu lista pa se  kroz kutikulu, epidermu i palisadnom tkivu provodi sve do floema. Iz floema se asimilatima (skrobom) sistemično premješta do mjesta gdje izaziva fitocidan efekt (blokiranjem  fotosinteze,  sinteze  aminokiselina,  deobe ,  disanja,  itd.).  Budući da je površina  lista često presvučena  raznim „izraslinama“  (vosak, dlake), bolji se učinci  redovno postižu dodavanjem pomoćnih sredstva  koja pospješuju prodor herbicida u biljku.

U  tu  svrhu  se  herbicidima mogu  dodati  različiti  okvašivači, mineralna  ili  biljna  ulja  (neki herbicidni već u formulaciji sadrže pomoćna sredstva)  te se pojedinim herbicidima doza može smanjiti i do 30 % (npr. glifosat).

Kod  ove  primene  sredstvo  primjenjujemo  na  osnovu  zatečenog  stanja  (zakorovljenosti), odnosno  obavljamo  tretiranje  samo  na  osnovu  viđenog  i  zatečenog  stanja  u  polju. Time pouzdanije možemo  odabrati  herbicid  (ili  kombinaciju  herbicida)  koji  će  svojim  spektrom suzbiti  korovsku  floru  prisutnu  na  dotičnoj  površini.  Ova  primena  zahteva  svakako  veće znanje poljoprivrednika  jer  je  nekoliko  faktora,  koje  moramo  poznavati,  u  međusobnoj interakciji  (kultura, korov, herbicid i klima). Prie  svega, potrebno  je dobro poznavati način rasta  biljke  koje uzgajamo. Naime, korov je potrebno suzbiti u  tzv.  kritičnom periodu zakorovljenosti. To je razdoblje, za svaku kulturnu vrstu specifično, i upravo u tom roku moramo primeniti odgovarajuću zaštitu protiv korova da ne bi došlo do pada prinosa. Poljskim ogledima je dokazano da u početku (ima dovoljno prostora za kulturu i korov) i na kraju  vegetacije  (zatvoreni redovi) korove nije potrebno  uklanjati  iz usjeva,  jer u tom periodu neznatno  utiču  na  konačni  prinos.

Selektivnost  herbicida,  u  ovom  roku  primene  je  naročito  „osetljiva“  jer  se ona  osim na dozi, zasniva  i na finim razlikama u anatomiji, morfologiji i fiziologiji  između kulture  i korova, kao  i  različitom  stepenu  apsorpcije  i  translokacije u biljci .

Od presudnog  značaja  za  selektivno  delovanje  herbicida  je  faza razvoja kulture u vreme tretiranja. Tako da će   pojedini herbicid biti  selektivan  samo do određene  faze  razvoja kulture.Ukoliko se tretiranje izvrši nakon tog roka herbicid će fitotoksično delovati na kulturu.

Osim  poznavanja  gore  navedenih  faktora  kod  primene  herbicida  nakon  nicanja  za proizvođača  je  jako bitno poznavati  i objekt kojeg  suzbija, odnosno korov kako bi uspešno odabrao herbicid ili kombinaciju herbicida. U mlađem razvojnom stadiju (klicini listići) korovi su naročito osetljivi na hemijska sredstva (kutikula još nije razvijena) tako da se jako dobri učinci mogu postići i primenom smanjenih doza sredstava (posebno kontakni herbicidi).

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić

Kriterijumi za određivanje vremena primene herbicida u kukuruzu – dr.m Goran Malidža
Priprema potrebne koncentracije sredstva u zavisnosti od potrebne količine tečnosti – prof.dr Drago Milošević
„Suzbijanje korova u kukuruzu“ – Dr Milena Simić
Program zaštite : „DuPont“, „Bayer“ , „Syngenta“ , „Agromarket“
Tabele sa preparatima iz sopstvenog izvora relacionih baza podataka