Preporuka Agromarketa za zaštitu suncokreta
NAZIV PREPARATA VRSTA PREPARATA KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Semafor 20 ST Insekticid 0.2 l na 100 kg semena Prilikom dorade ili neposredno pre setve
Force 1,5 G Insekticid 5 – 8 kg/ha Unošenje depozitorima pred setvu
Mont Herbicid 1,0 – 1,2 (l/kg/ha) Po setvi, a pre nicanja suncokreta (pre-em)
Terbis Herbicid 1,5 – 2,5 l/ha PRE-EM kada korovi nisu nikli ili su u fazi nicanja
Linar Herbicid 2,0 – 2,5 l/ha Posle setve a pre nicanja (PRE-EM)
Girasolin Herbicid 2,0 – 4,0 l/ha Posle setve a pre nicanja (PRE-EM)
Acetohlor 900 Herbicid 1,8 – 2,2 l/ha Posle setve a pre nicanja useva i korova
Nurelle D Insekticid 1,0 l/ha
Vantex 60 CS Insekticid 0,05 – 0,06 l/ha Po pojavi štetočina
Focus Ultra Herbicid 1,0 – 4,0 l/ha Uskolisni korovi u fazi razvoja 3 do 5 listova, odnosno visine 20 do 30 cm
Fitofert humisuper 10:5:10 + Fitofert bor max 20 Organo mineralno đubrivo 3,0 l/ha + 1,0 kg/ha Folijarno tretiranje useva u ranoj fazi ili fazi stresa
Fitofert bor liquid 8 đubrivo u obliku RASTVORA 2,0 l/ha Folijarno tretiranje useva u ranoj fazi ili fazi stresa
Acanto plus Fungicid 0,6 l/ha Pre pojavljivanja simptoma infekcije (faza BBCH 16-39)
Preporuka Bayer-a za zaštitu suncokreta
NAZIV PREPARATA VRSTA PREPARATA SUZBIJANJE KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Mesurol FS 500 Insekticid skočibuba-žičnjaka (Elateridae), odbija ptice 2 l na 100 kg semena ili 1 l na 100 kg semena za odbijanje ptica Primenjuje se neposredno pred setvu u zatvorenim aparatima za tretiranje semena isključivo u doradnim centrima
Raft Herbicid jednogodišnjih širokolisnih i nekih uskolisnih korova 1-1,25 l/ha (10-12,5 ml na 100m2) uz utrošak vode 200-400 l/ha posle setve, a pre nicanja useva suncokreta, a kada su korovi u fazi klijanja i nicanja
Raft Herbicid jednogodišnjih širokolisnih i nekih uskolisnih korova 0,8-1 l/ha i utrošak vode od 200-400 l/ha posle nicanja suncokreta i korova u fazi 2-4 listova suncokreta, a kada su korovi u fazi 2-4 lista
Furore Super Herbicid višegodišnjih i jednogodišnjih uskolisnih korova 1-1,2 l/ha i utrošak vode 200-600 l/ha (10-12 ml u 2-6 l vode na 100m2) za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova, 1,8-2 l/ha i utrošak vode 200-600 l/ha (18-20 ml u 2-6 l vode na 100m2), za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova kada su korovi u fazi 2 lista, pa do razvijenog prvog kolenca
Basta 15 Herbicid za desikaciju suncokreta u fazi zrenja, kada je 30% listova opalo
Calypso 480-SC Insekticid male šljivine vaši (Brachycaudus helichrysi) 0,075-0,1 l/ha (0,75-1 ml na 100m2) na početku formiranja kolonija