Adengo

Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
Klasa: selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza.
Aktivna materija: izoksaflutol 225 g/l, tienkarbazon metil 90 g/l
Preparat sadrži i protektant: ciprosulfamid 150 g/l
Formulacija : koncentrovana suspenzija – SC
Karenca: obezbeđena vremenom primene

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE BROJ TRETIRANJA
kukuruz u količini primene od 0,40 do 0,45 l/hа (4 do 4,5 ml nа 100 m²) – utrošak vode: 200-400 l/ha vreme primene je posle setve, a pre nicanja useva i korova, ili posle nicanja kukuruza do faze 3. lista (faza 13 BBCH skale) a kada su korovi u fazi 1-3 lista razvoja broj tretiranja u toku godine: jednom u toku vegetacije, na istoj površini
Spektar delovanja
jednogodišnji širokolisni korovi:
Lipica teofrastova (Abuthilon theophrasti)
štir obični (Amaranthus retroflexus)
ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia)
pepeljuga obična (Chenopodium album)
pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum)
tatula obična (Datura stramonium)
lubeničarka njivska (Hibiscus trionum)
dvornik veliki (Polygonum lapathifolium)
njivski vijušac (Polygonum convolvulus)
gorušica poljska (Sinapis arvensis)
pomoćnica obična (Solanum nigrum)
boca obična (Xanthium strumarium)
jednogodišnji travni korovi:
muhari (Setaria spp)
divlji sirak iz semena (Sorghum halepense)
proso korovsko (Echinochloa crus-galli)
Zaustavlja dalji porast višegodišnjih korova, kao što su:
palamida (Cirsium arvense)
poponac (Convolvulus arvensis)

Mehanizam delovanja : Adengo sadrži dve aktivne materije različitog mehanizma delovanja. Posle primene ovog herbicida, korovske biljke usvajaju aktivni deo dvojako, i listom i korenom. Izoksaflutol pripada grupi koja dovodi do sprečavanja stvaranja karotenoida što se ispoljava karakterističnim simptomom promene boje lista iz zelene u belu, uz postepeno uvenuće. Tienkarbazon-metil pripada grupi tzv. ALS inhibitora. Krećući se po usvajanju i ksilemom i floemom, tienkarbazon metil dospeva do tačaka porasta gde sprečava stvaranje enzima (ALS) koji ima ključnu ulogu u deobi ćelija meristemskog tkiva. Na ovaj način, prestaje rast korovskih biljaka, one se suše i odumiru.
Ciprosulfamid, kao protektant, deluje tako što ubrzava razgradnju aktivnih materija u gajenoj biljci, sprečavajući eventualno štetno delovanje. Usvaja se korenom i listom i pokazuje potpunu sistemičnost.

Preporuke i napomene : 

Ne sme se primenjivati:
ukoliko je usev pod stresom (oštećen mrazom, sušom, visokim temperaturama ili štetnim organizmima)
ukoliko dođe do preoravanja ili prevremenog skidanja useva, na tretiranim površinama može se sejati jedino kukuruz
četiri meseca od primene preparata, posle dubokog oranja, mogu se sejati ozima pšenica i uljana repica
nema ograničenja u plodoredu kada su u pitanju jari usevi
sprečiti zanošenje preparata na susedne useve i zasade
prilikom tretiranja treba poštovati vodozaštitne zone i sprečiti kontaminaciju voda (vodotoka, jezera, bunara i izvorišta voda), tretirajući najmanje 20 m udaljeno od njih;
pre upotrebe pakovanje obavezno promućkati. Tretirati predveče ili rano tokom dana po mirnom vremenu na temperaturama manjim od 25°C
ne koristiti organofosforne insekticide za tretiranje semena ili folijarno ako je planirana upotreba preparata Adengo.

Preuzeto sa izvornog sajta : bayercropscience.rs