Merlin flexx

Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
Klasa: selektivni translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova.
Aktivna materija: izoksaflutol 240 g/l. Preparat sadrzi i protektant ciprosulfamid 240g/l
Formulacija : koncentrovana suspenzija – SC
Karenca: obezbeđena vremenom primene za kukuruz

Primena :
usev kukurza u količini 0,4 l/ha i utrošak vode 150-400 l, tretiranjem posle setve, a pre nicanja useva i korova ili tretiranjem posle nicanja useva i korova, a najkasnije do razvoja trećeg lista kukuruza (do faze 13 BBCH skale), a kada su korovi do faze 4 lista.
Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: jednom.
Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.

Spektar delovanja:

uskolisni (travni) korovi:
muhar zeleni (Setaria viridis)
veliki muhar (Echinochloa crus- galli)
sirak divlji iz semena (Sorghum halepense);
Širokolisni korovi:
lipica teofrastova (Abutilon theophrasti)
štir obični (Amaranthus retroflexus)
ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia)
pepeljuga obična (Chenopodium album)
pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum)
tatula obična (Datura stramonium)
lubeničarka njivska (Hibiscus trionum)
dvornik veliki (Polygonum lapathifolium)
gorušica poljska (Sinapis arvensis)
kereće grožđe (Solanum nigrum)
boca obična (Xanthium strumarium)

Mehanizam delovanja : Korovi usvajaju obe komponente i listom i korenom. Delovanje herbicidne materije (izoksaflutola) zasniva se na inhibiciji sinteze karotenoida. To se ispoljava kroz karakteristični simptom promene boje lista iz zelene u belu. Izbeljivanje zatim prelazi u nekrozu (sušenje) što dovodi do konačnog uvenuća korovskih biljaka.
Ciprosulfamid podstiče metabolizam kukuruza i ubrzava neutralisanje herbicida (uloga protektanta), što Merlin flexx čini visoko selektivnim herbicidom.

Preporuke i napomene : 

radi pojačanog delovanja na neke jednogodišnje uskolisne korove može se mešati sa preparatima na bazi acetohlora u periodu posle setve a pre nicanja useva
upotreba Merlina flexx u kukuruzu ne ograničava setvu bilo koje druge kulture u plodoredu. Zato se mogu sejati sve ozime kulture u jesen, a posebno sve prolećne kulture u proleće.

Preuzeto sa izvornog sajta : bayercropscience.rs