Monsoon active

Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
Klasa: selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje višegodišnjih i jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova
Aktivna materija: foramsulfuron l 31,5 g/l, tienkarbazon metil 10 g/l
Preparat sadrži i protektant: ciprosulfamid 15 g/l
Formulacija : uljna disperzija – OD
Karenca: obezbeđena vremenom primene preparata u usevu kukuruza

Primena :
kukuruz, u količini primene 1,5-1,8 l/ha što zavisi od prisutnih korova – pri velikoj zakorovljenosti rizomskim sirkom ići na maksimalnu količinu primene.
Vreme primene je kada je kukuruz u fazi 2-8 listova (faze 12-18 BBCH-skale), a u odnosu na korove kada su širokolisni korovi u fazi 1-5 listova, a uskolisni do faze ranog bokorenja. Optimalno vreme za suzbijanje rizomskog sirka je kada ovaj ima 20-25 cm visine.
Utrošak vode: 150-400 l/ha.
Broj tretiranja u toku godine: jednom ili dvaput kod primene podeljene doze na razmaku od 7-10 dana (split aplikacija). U tom slučaju kod svake aplikacije primeniti dozu od 0,75-1 l/ha.

Spektar delovanja : 

jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi:
lipica teofrastova (Abutilon theophrasti)
štir obični (Amaranthus retroflexus)
štir bljutavi (Amaranthus blitoides)
ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia)
vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus)
tarčužak (Capsela bursa-pastoris)
pepeljuga obična (Chenopodium album)
pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum)
pepeljuga baštenska (Chenopodium polyspermum)
palamida njivska (Cirsium arvense)
poponac (Convolvulus arvensis)
tatula obična (Datura stramonium)
lubeničarka njivska (Hibiscus trionum)
suncokret samonikli (Helianthus annuus)
dvornik (Polygonum aviculare)
dvornik veliki (Polygonum lapathifolium)
gorušica poljska (Sinapis arvensis)
pomoćnica obična (Solanum nigrum)
čistac jednogodišnji (Stachys annua)
mišjakinja (Stellaria media)
boca obična (Xanthium strumarium)
jednogodišnji i višegodišnji travni korovi:
muhar sivi (Setaria glauca)
divlji sirak iz semena i rizoma (Sorghum halepense)
proso korovsko (Echinochloa crus-galli)
pirevina (Agropyron repens)

Mehanizam delovanja : Obe aktivne materije, i foramsulfuron i tienkarbazon-metil imaju isti mehanizam delovanja pripadajući istoj grupi tzv. ALS inhibitora. Posle primene ovog herbicida, korovske biljke usvajaju foramsulfuron najvećim delom preko lista, dok tienkarbazonmetil ima dvostruki način usvajanja – pored lista i korenom korova. Krećući se po usvajanju i ksilemom i floemom, dospevaju do tačaka porasta gde sprečavaju stvaranje enzima (ALS) koji ima ključnu ulogu u deobi ćelija meristemskog tkiva. Na ovaj način, prestaje rast korovskih biljaka, one se suše i odumiru.
Ciprosulfamid, kao protektant, deluje tako što ubrzava razgradnju aktivnih materija u gajenoj biljci, sprečavajući eventualno štetno delovanje. Usvaja se korenom i listom i pokazuje potpunu sistemičnost.

Preporuke i napomene : 

Ne sme se primenjivati:
- ukoliko je usev pod stresom (oštećen mrazom, sušom, visokim temperaturama ili štetnim organizmima);
- ukoliko su temperature vazduha > 25°C;
- ukoliko dođe do preoravanja ili prevremenog skidanja useva, na tretiranim površinama može se sejati jedino kukuruz nakon isteka najmanje 30 dana od vremena primena. Pri tome, neophodno je izvršiti obradu zemljišta na dubinu od 10 cm. Nakon isteka 3 meseca uz predhodno duboko oranje, moguće je sejati lucerku ili slačicu;
u jesen iste godine, moguća je setva strnih žita, a na proleće naredne godine, pored jarih strnina i suncokreta, moguća je setva šećerne repe, kukuruza, soje, graška, krompira. Setvi treba da prethodi obrada zemljišta na minimum 10 cm dubine;
sprečiti zanošenje preparata na susedne useve i zasade;
prilikom tretiranja treba poštovati vodozaštitne zone i sprečiti kontaminaciju voda (vodotoka, jezera, bunara i izvorišta voda), tretirajući najmanje 20 m udaljeno od njih;
pre upotrebe pakovanje obavezno promućkati. Tretirati predveče ili rano tokom dana po mirnom vremenu na temperaturama manjim od 25°C;
ne koristiti organofosforne insekticide za tretiranje semena ili folijarno ako je planirana upotreba preparata Monsoon active.

Preuzeto sa izvornog sajta : bayercropscience.rs