Program zaštite jabuke

IPM program zaštite jabuke po fenofazama razvoja.

Mirovanje

MIROVANJE :

Bakteriozna plamenjača – preporučuje se upotreba preparata na bazi bakra. Nakon sezone u kojoj je bila prisutna bakteriozna plamenjača, preporučuje se i višekratna primena bakarnih preparata tokom perioda mirovanja. Zaštita se ponavlja naročito ako su padavine česte i obilne, a vreme tokom zime relativno toplo (5 do 10°C). Obzirom da se u ovom periodu za prskanje koriste manje količine vode, treba zadržati istu količinu preparata na bazi bakra, kao pri primeni od 1000 l/ha vode. Posebnu pažnju treba posvetiti kvalitetu i načinu izvođenja tretiranja jer je potrebno temeljno „okupati stabla”.
Kalifornijska i zapetasta štitasta vaš – se po potrebi suzbija prskanjem prizemnog dela stabla biljnim ili mineralnim uljima i preparatima na bazi hlorpirifosa.

Srebrni vrh

SREBRNI VRH – PUCANJE PUPOLJAKA :

Prouzrokovač čađave pegavosti lista i krastavosti ploda – može već u ovom periodu da ostvari zarazu. Preporuka je da se pre svakog perioda kiše uradi zaštita preventivnim nespecifičnim fungicidima. Ako padne više od 30 mm kiše ili je prošlo više od 5 dana pri uobičajenim temperaturama delovanje kontaktnih preparata prestaje da ima zadovoljavajuću efikasnost. Ukoliko se iz nekog razloga ne uradi preventivna zaštita, a padne kiša, matematičkim modelom – Mills-ovom tablicom treba proveriti da li je došlo do infekcije ili ne. Ako je došlo do ispunjenja uslova za ostvarenje zaraze, zaštitu treba uraditi preparatima sa kurativnim delovanjem. Računajući od početka momenta vlaženja lista, različiti preparati imaju različit period u kome su efikasni.

U tabeli su dati podaci o načinu delovanja, te vreme delovanja:

Preparat Način delovanja Vreme delovanja pre prskanja u satima* Vreme delovanja posle prskanja u danima** Najaniža temperatura na kojoj preparat deluje
Agroscor 250EC Sistemik 56 – 72 2 – 3 8
Akord Sistemik 48 – 56 2 – 3 15
Akord plus Kontaktni + sistemik 48 – 56 4 – 7 6
Antracol WP70 Kontaktni 20 – 24 4 – 6 6
Anvil Sistemik 56 – 72 2 – 3 15
Ardent 50SL Lokalsistemik 40 – 48 3 – 4 15
Bevesan 45M Kontaktni 30 – 36 4 – 7 6
Caiman Kontaktni 30 – 36 4 – 7 6
Capi Kontaktni 30 – 36 4 – 7 6
Captan 50WP Kontaktni 30 – 36 4 – 7 6
Chorus 75WG Sistemik 56 – 72 2 – 3 6
Ciprodex Sistemik 56 – 72 2 – 3 6
Ciram S75 Kontaktni 20 – 24 4 – 5 6
Clarinet Sistemik 56 – 72 2 – 3 6
Dakoflo 720SC Kontaktni 20 – 24 4 – 7 6
Delan 700WG Kontaktni 40 – 48 4 – 7 6
Dithan DG Neotech Kontaktni 30 – 36 4 – 7 6
Dithan M45 Kontaktni 30 – 36 4 – 7 6
Fitociram 75S Kontaktni 20 – 24 4 – 5 6
Flint plus Kontaktni +lokalsistemik 30 – 36 4 – 6 6
Folicur EM 50WP Sistemik 48 – 72 2 – 3 15
Folpan 50WP Kontaktni 20 – 24 4 – 6 6
Gatro 500SC Kontaktni 30 – 36 4 – 7 6
Hemokonazol 250EC Sistemik 56 – 72 2 – 3 8
Impact 25SC Sistemik 48 – 56 2 – 3 15
Mankogal 80 Kontaktni 30 – 36 4 – 7 6
Mankozol 80 Kontaktni 30 – 36 4 – 7 6
Merpan 50WP Kontaktni 30 – 36 4 – 7 6
Mystik 200EC Sistemik 48 – 56 2 – 3 15
Odeon 82,5WDG Kontaktni 20 – 24 4 – 7 6
Olymp 10EW Sistemik 48 – 56 2 – 3 15
Polyram DF Kontaktni 20 – 24 4 – 6 6
Prevent 80WP Kontaktni 30 – 36 4 – 7 6
Roby 50WG Lokalsistemik 40 – 48 3 – 4 15
Rubigan Sistemik 56 – 72 2 – 3 15
Scooter 250EC Sistemik 56 – 72 2 – 3 8
Score 250EC Sistemik 56 – 72 2 – 3 8
Sekvenca Sistemik 56 – 72 2 – 3 8
Shavit F72WDG Kontaktni + sistemik 48 – 56 4 – 7 6
Stroby DF Ulazi u kutikulu lista 40 – 48 3 – 4 15
Syllit 400SC Kontaktni 48 – 56 4 – 7 6
Systhane 12E Sistemik 48 – 56 2 – 3 15
Tercel Kontaktni +ulazi u kutikulu lista 40 – 48 4 – 7 6
Venturion Kontaktni 30 – 36 4 – 7 6
Zato 50WG Lokalsistemik 40 – 48 3 – 4 15

* prikazana vrednost označava broj sati u kojima će fungicid sprečiti infekciju ukoliko je došlo do ispunjenja uslova za infekciju, računajući od momenta početka vlaženja lista. Vrednost zavisi od temperature vazduha i brzine porasta nove lisne mase.
** prikazana vrednost označava broj dana u kojima fungicid ima zadovoljavajuću efikasnost nakon tretiranja
Prouzrokovač bakteriozne plamenjače – ukoliko su povoljni uslovi može da povećava infekcioni potencijal u ovoj fazi. Infekcioni potencijal može da se smanji upotrebom bakarnih preparata u ovoj fazi. Na mestima gde je prethodne godine bilo bakteriozne plamenjače ovaj tretman obavezno treba uraditi bakarnim preparatima. Na Zlatnom Delišesu može doći do spiranja bakra u pupoljke i usled hladnog vremena može doći od značajnije pojave mrežavosti, pa to treba imati u vidu prilikom odabira preparata.
Krvave vaši – se po potrebi suzbija prskanjem prizemnog dela stabla biljnim ili mineralnim uljima i preparatima na bazi hlorpirifosa.

Mišije uši

13 mm ZELENI LISTIĆI – MIŠIJE UŠI :

Čađava pegavost lista i krastavost ploda – koristiti iste preparate kao u fazi srebrni vrh – pucanje pupoljaka.
Pepelnica može značajno da usporava porast grana. Veoma je značajno pepelnicu stopirati od ovog perioda pa sve do posle cvetanja. Zaštitu treba vršiti svakih 5 do 7 dana čak i ako nema potrebe da se radi zaštita od čađave pegavosti lista i krastavosti ploda. Ukoliko se pepelnica u ovom periodu uspešno drži pod kontrolom, intervali između suzbijanja prouzrokovača pepelnice se kasnije mogu produžiti na 10 dana. Kod odabira preparata treba voditi računa o temperaturi prilikom primene i tokom naredna dva do tri dana. Ukoliko su temperature preko 15oC mogu se koristiti svi registrovani preparati. Ukoliko su temperature niže, bolju efikasnost ispoljavaju Karathane EC i Nimrod 25EC.
Crveni pauk – se u ovoj fazi uspešno može suzbiti primenom mineralnih i biljnih ulja te preparatima Nissorun 10 EC, Apollo 50 SC, Vertimec 1,8EC, Armada i Abastate. Fungicidi za suzbijanje pepelnice Karathane EC, Nimrod 25EC i sumpor dobro deluju i na grinje, pa ako brojnost nije velika, a temperature su povoljne, često su ovi fungicidi dovoljni da drže brojnost grinja pod kontrolom.
Kalifornijska štitasta vaš – može da se suzbija biljnim i mineralnim uljima, te preparatima Lascar 100EC i Movento.
Pepeljasta vaš jabuke – u ovo vreme već može da se suzbija ukoliko je pregledima ustanovljena povećana brojnost. Ako je brojnost vaši malo iznad praga štetnosti dovoljno je upotrebiti biljna ili mineralna ulja. Ukoliko je brojnost veća preporučuje se upotreba insekticida iz grupe 4 (neonikotinoidi). Ako se zbog drugih štetočina mora upotrebiti insekticid iz grupe 1 (organofosforni i karbamati) ili 3 (piretoroidi) njihova efikasnost se može povećati upotrebom anjonskih okvašivača (Trend 90, Magis, Etalfix pro, Alteox T Prima i sl.). Nakon primene preporučuje se pregled i ocena efikasnosti, jer vaši tokom pojedinih godina različito reaguju na određene grupe insekticida.
Sovice i smotavci pupoljaka – se suzbijaju preparatima Affirm 095SC, Avaunt 15SC, Coragen 20SC, Rebus, Runner 240SC, Voliam targo 063SC, te preparatima iz grupe 1 (organofosforni insekticidi i karbamati) i 3 (piretroidi).

Pojava gronja – dobro razvijena gronja
Čađava pegavost lista i krastavost ploda – kao u fazi srebrni vrh.

Jabukov moljac – se može ukloniti mehanički, jer se gusenice jasno vide u zapredenim listovima. Ukoliko je jako brojan, mogu se koristiti insekticidi Affirm 095SC, Avaunt 15SC, Coragen 20SC, Rebus, Runner 240SC, Voliam targo 063SC, te preparati iz grupe 1 (organofosforni insekticidi i karbamati) i 3 (piretroidi).

Važna napomena: ukoliko se koriste ulja najmanje 5 do 7 dana, odnosno dok se nakon primene ne razviju dva nova lista ne smeju se koristiti preparati na bazi kaptana i sumpora, jer može doći do jake pojave fitotoksičnosti.

Roze pupoljak

ROZE PUPOLJAK :

Čađava pegavost lista i krastavost ploda – kao u fazi srebrni vrh.
Pepelnica – kao u fazi mišije uši.
Crveni voćni pauk – ako su povoljne temperature, a brojnost nije velika mogu se koristiti fungicidi koji suzbijaju pauka. Pauk se u ovoj fazi može efikasno suzbiti preparatima Vertimec 1,8EC, Armada, Abastate, Demitan 200SC, Envidor, Masai, Sanmite 20WP, Orthus 5SC.
Pepeljasta vaš jabuke i Zelena jabučna vaš – kao u fazi mišije uši.
smotavci pupoljaka – kao u fazi mišje uši.
Rutava buba – postavljaju se bele, plave ili feromonske i mirisne klopke za masovno izlovljavanje.

Cvetanje

CVETANJE :

Čađava pegavost lista i krastavost ploda – pošto a.m. kaptan može da smanji klijavost polena u ovom periodu, preporučuju se drugi preparati sa nespecifičnim delovanjem (mankozeb, ditianon). Ostalo kao u fazi srebrni vrh.
Pepelnica – kao u fazi srebrni vrh.
Bakteriozna plamenjača – najčešće dospeva u zasad u ovom periodu. Upotreba inhibitora rasta – giberelina smanjuje porast mladara, a samim tim se smanjuje i mogućnost pojave i širenja bakteriozne plamenjače. Kod nas je registrovan preparat Regalis i ako se upoterbi u fazi kada centralni cvet precvetava, efekat Regalisa ispoljiće se oko 2 nedelje nakon primene. U slučaju da voda za prskanje ima mnogo kalcijum karbonata, preporučuje se dodavanje jednog kilograma amonijum sulfata na kilogram Regalisa. Upotreba anjonskih okvašivača poboljšava delovanje Regalisa.

Jabučni smotavac – počinje da leti i ukoliko se koristi metoda ometanja parenja, u ovom periodu se počinje sa njenom primenom.
Rutava buba – klopke se redovno moraju prazniti i dopunjavati sa mirisnim rastvorom.

Napomena : Najveći broj insekticida i akaricida su veoma otrovni za pčele pa ih ne treba upotrebljavati u ovoj fazi! Suzbijanje štetočina se može odložiti bez većih posledica do precvetavanja.

Precvetavanje

PRECVETAVANJE :

Čađava pegavost lista i krastavost ploda – kao u fazi srebrni vrh.
Pepelnica – kao u fazi mišje uši.
Crveni voćni pauk – kao u fazi roze pupoljak
Vaši – kao pepeljasta vaš u fazi mišje uši
Jabučni cvetojed – se suzbija preparatima Actara 35WG, Affinex, Avaunt a5SC, Bevespilan, Cotnion 25WP, Gilan, Gusathion WP25, Imidan 50WP, Kastrel, Mospilan 20SG, Tonus, Voley 20SP, Wizzzard, Zlatacid SP. Većina ovih preparata je visoko toksična za pčele, pa pre upotrebe treba proveriti da li ima oprašivača u voćnjaku, a okolne pčelare terba obavestiti o vremenu upotrebe ovih insekticida.
Lisni mineri (tačkasti, okrugli, beli )– ukoliko su prethodne godine u jesen mine bile brojne na listovima, a feromonima se ustanovi velika brojnost, na početku intenzivnog polaganja jaja preporučuje se najpre upotreba preparata Harpun, Insegar 25WP i Lascar 100EC. U periodu kada su mine veličine do 2 mm preporučuje se upotreba preparata iz grupe neonikotinoida (grupa 4), posebno ako su problem i vaši i jabučni cvetojed, jer ovi preparati suzbijaju i njih. Ako je brojnost manja dovoljan je jedan ili drugi tretman.
Osa jabuke – se može suzbijati preparatima iz grupe 4 (neonikotinoidi).

PRVI TRETMAN POSLE CVETANJA :

Prouzrokovač čađave pegavosti lista i krastavosti ploda – ukoliko je došlo do infekcije u ovom periodu simptomi postaju vidljivi. Ukoliko ima simptoma, osim nespecifičnih preventivnih preparata preporučuje se i upotreba preparata iz grupe C i G koji uništavaju spore i micelijum gljive, i to dva vezana tretmana sa razmakom između tretiranja četiri do pet dana. Obavezno ih treba koristiti u kombinaciji sa preventivnim nespecifičnim fungicidima, jer zaraza plodova u ovom periodu prouzrokuje potpunu deformaciju i pucanje plodova. Ako nema simptoma čađave pegavosti, nastavlja se zaštita kao u fazi srebrni vrh.

Pepelnica – od ove faze pa nadalje Zlatni Delišes je osetljiv na preparate na bazi sumpora, tako da se za suzbijanje P. leucotricha preporučuju preparati iz grupa A, C i G.
Crveni voćni pauk, rđasta grinja – kao crveni voćni pauk u fazi roze pupoljka.
Jabučni cvetojed – nekad još i u ovoj fazi zna da bude brojan, pa ga treba suzbijati preparatima kao u precvetavanju.
Jabučni smotavac – počinje let leptira i polaganje jaja. Pre masovnog polaganja jaja se preporučuje upotreba preparata Harpun, Insegar 25WP i Lascar 100EC. Tokom masovnog polaganja jaja se preporučuje upotreba preparata Dimilin 48SC, Rimon 10EC i Rebus. Neposredno pred početak masovnog piljenja jaja se preporučuje upotreba preparata Affirm 095SC, Avaunt 15SC, Coragen 20SC, Runner 240SC i Voliam targo 063SC. Tokom masovnog piljenja jaja se preporučuje upotreba preparata iz grupe 1 (organofosforni insekticidi i karbamati), 3 (piretroidi) i 4 (neonikotinoidi). Ako su leptiri na klopkama jako brojni, preporučuje se: kombinovanje preparata koji deluju na različite faze razvoja smotavca, smanjivanje razmaka između tretiranja i povećanje količine vode po jedinici površine.
Lisni mineri (tačkastiokruglibeli ) – ukoliko je let razvučen, može se ponoviti tretman za njihovo suzbijanje.
Kalifornijska i zapetasta štitasta vaš – ukoliko se zabeleži prisustvo, može se suzbiti preparatima Callifos 48, Harpun, Kozma, Pyrinex 48EC, Radar 300EW. Prskanje se obavlja usmeravanjem pesticidne mešavine na donji deo stabla i prizemne grane.

DRUGI TRETMAN POSLE PRECVETAVANJA – OBIČNO SREDINA JUNA :

Protiv bolesti – nastavlja se kao u prvom tretmanu posle cvetanja.
Jabučni smotavac – je glavna štetočina, a odluku o tome koji preparat primenuti treba prilagoditi dominantnoj fazi razvoja štetočine. Izbor preparata prema dominantnom stadijumu videti kao u prvom tretmanu posle cvetanja.
Staklokrilac – posebno preferira da polaže jaja oko mesta kalemljenja, prekalemljenja ili rana gde dolazi do hipertrofije tkiva. Suzbijanje se izvodi ciljanim prskanjem navedenih mesta uljima u kombinaciji sa preparatima grupe 1 (organofosforni insekticidi) i grupe 3 (piretroidi).

TREĆI, ČETVRTI I PETI TRETMAN POSLE PRECVETAVANJA :

Protiv bolesti – nastavlja se kao u prvom tretmanu posle cvetanja.
Običan paučinar – obično počne da se pojavljuje u ovo vreme. Ukoliko se konstatuje brojnost veća od prihvatljive primeniti preparate kao kod crvenog voćnog pauka u fazi roze pupoljka.
Krvava vaš – obično počne da se pojavljuje u ovo vreme. Ukoliko se praćenjem konstatuje pojava, preporučuje se primena preparata iz grupe 4 (neonikotinoidi).
Jabučni i breskvin smotavac – se suzbijaju prema trenutno dominantnom stadijumu. Izbor preparata prema dominantnom stadijumu videti kod faze prvog tretmana posle cvetanja.

ŠESTI TRETMAN POSLE PRECVETAVANJA :

Bolesti – ukoliko je prisutna čađava pegavost lista i krastavost ploda, zaštita se nastavlja, ukoliko nije prisutna, upotreba fungicida može da se značajno smanji ili čak prekine.
Štetočine – se suzbijaju prema rezultatima dobijenim pregledima voćnjaka.

ZAŠTITA TOKOM JULA I PRVE POLOVINA AVGUSTA :

Crna mrljavost i bolesti uskladištenih plodova (zelena plesan, gorka, crna, bela i siva trulež plodova (bolesti uskladištenih plodova) – mogu značajno da smanje kvalitet već zrelih plodova. Efikasnost i produženo delovanje fungicida se povećava smanjivanjem perioda od primene fungicida do berbe. Za zaštitu od ovih bolesti mogu se koristiti aktivne materije kaptan i mankozeb, ali njihova primena zavisi ne samo od karence u Srbiji, nego i zemlje u koju se jabuka izvozi. Stoga se preporučuje upotreba preparata Bellis, Galofungin 500SC, Funomil, Switch 62,5WG i Zato 50WG.
Od štetočina – mogu da se jave kukuruzni plamenac, pamukova sovica i dudovac. U uslovima suše, larve se hrane plodom praveći veliku štetu. Dudovac se lako suzbija i mehanički, jer se na početku razvoja gusenice nalaze u zapretcima na 2-3 lista, pa je dovoljno ukloniti taj list. Kada porastu, preporučuje se hemijska zaštita, jer se rašire na veći broj listova. Treba jako voditi računa o karenci preparata. Efikasni su svi insekticidi koji služe za suzbijanje jabučnog smotavca.
Potkornjaci (veliki i mali) – krajem avgusta i tokom septembra naseljavaju voćke koje su u lošoj kondiciji, najčešće zbog suše, ali i zbog drugih nepovoljnih uslova. Ukoliko se konstatuje prisustvo imaga potkornjaka, može se vršiti suzbijanje preparatima iz grupe 1 (organofosforni insekticidi) ili 3 (piretroidi). Tim tretmanom se može sprečiti polaganje jaja, ali stabla sa rupicama od potkornjaka treba obeležiti i kasnije proveriti da li je došlo do piljenja larvi. Ukoliko su se larve ispilile te grane ili čak i cela stabla treba odseći i spaliti tokom zime (do marta), da se potkornjaci ne bi raširili i prenamnožili naredne godine.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić

Preuzet tekst :  “Priručnik za integralnu proizvodnju i zaštitu jabuke” autori: Prof. dr Aleksa Obradović, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet Doc. dr Dragan Radivojević, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd Dr Dragan Vajgand, Agroprotekt d.o.o., Sombor Dr Emil Rekanović, Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd